En av tio unga kvinnor får antidepressiva läkemedel

Publicerad:
Allt fler barn och unga vuxna söker hjälp för psykiska besvär vilket lett till att förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat flera år i rad. Uttagen är dubbelt så höga bland flickor och unga kvinnor än bland pojkar och unga män, visar en rapport från Socialstyrelsen.

När barn och unga vuxna diagnostiseras av läkare för sina psykiska besvär är det inte ovanligt att antidepressiv läkemedelsbehandling inleds. Under 2019 var det 40 243 kvinnor mellan 18 och 24 år, det vill säga cirka 10 procent i den åldersgruppen, som gjorde minst ett uttag av ett antidepressivt läkemedel på apotek. Motsvarande antal  män var 21 341, det vill säga 5 procent i den åldersgruppen. Även bland 10-17-åringarna var det nästan dubbelt så många flickor som pojkar som fick ett recept utskrivet.

– Förklaringen är att flickor och unga kvinnor oftare diagnostiseras med depressioner och ångestsyndrom och att de även i högre grad drabbas av andra tillstånd, som ätstörningar, vissa smärttillstånd och premenstruellt syndrom. En annan faktor som bidrar till högre användning av läkemedel bland unga kvinnor är att de tar läkemedlen under längre tid, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Tilläggsproblematik vanligt

Bland små barn råder dock omvända förhållanden. Under 2019 var det 318 pojkar och 169 flickor i åldersgruppen 5-9 år som gjorde minst ett uttag av antidepressiva läkemedel.

­– Pojkar i den åldern diagnostiseras med adhd och autism i större utsträckning än flickor och tilläggsproblematik är vanligt. Det förklarar deras högre användning av antidepressiva läkemedel, säger Peter Salmi som berättar att 80 procent av läkemedlen som skrivs ut tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare, även kallade SSRI-preparat.

Ofta har de som får antidepressiva läkemedel vid depressioner och ångestsyndrom även andra psykiatriska diagnoser, enligt Socialstyrelsens analys som baseras på data från myndighetens nationella patientregister och läkemedelsregister.

– Vanliga diagnoser är adhd och autism men även skadligt bruk eller beroende och ätstörningar är vanligt bland äldre barn och personlighetssyndrom bland unga vuxna. Ofta ser vi samsjuklighet hos 5-9-åringar, i synnerhet bland pojkar där drygt 70 procent hade samsjuklighet i främst adhd och autism, säger Peter Salmi.

Vuxna har oftast kontakt med primärvården

Barn får sällan antidepressiva läkemedel förskrivna inom primärvården utan främst inom barn- och ungdomspsykiatrin och annan specialistvård som barn- och ungdomsmedicin eller habilitering.

– Men när det gäller unga vuxna sker förskrivningen i drygt 3 av 5 fall inom primärvården. Vilket är i enlighet med att primärvården är första linjen vid depressioner och ångestsyndrom, säger Peter Salmi.

Studien bygger på resultat till och med 2019. Myndigheten har i ett tidigare faktablad beskrivit hur pandemin påverkat bland annat förskrivningen av antidepressiva läkemedel.

Ladda ned
Aspekter av antidepressiv läkemedelsbehandling av barn och unga vuxnaArtikelnummer: 2021-3-7301|Publicerad: 2021-04-09

Kontakt

Peter Salmi
Telefon: 075-247 38 87