Brådskande behov av att öka antalet vårdplatser

Publicerad:
Bristen på vårdplatser i regionerna är fortfarande allt för stor. Det behövs ytterligare 2 230 vårdplatser visar Socialstyrelsens uppdaterade riktvärde. "Tack vare riktvärdet får vi en samlad nationell bild över vårdplatsbristen. I vårt förslag till en nationell plan redovisar vi flera insatser som på kort sikt kan öka antalet platser", säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Fler vårdplatser behövs på kort sikt för att minska bristen och förbättra situationen inom vården. Det slås fast i rapporten: Plats för vård - Förslag till nationell plan för att minska bristen på vårdplatser inom hälso-och sjukvården som överlämnats till regeringen.

Bristen på vårdplatser innebär allvarliga konsekvenser som minskad tillgänglighet, patientsäkerhetsrisker som kan leda till vårdskador och arbetsmiljöproblem.

För ett år sedan räknade Socialstyrelsen för första gången fram ett nationellt riktvärde som visade hur stor vårdplatsbristen är.

– Nu uppdaterar vi riktvärdet och presenterar samtidigt ett stöd i form av en nationell plan till regioner för deras arbete med vårdplatser. Målsättningen är att riktvärdet och planen ska användas för att minska bristen på vårdplatser, säger Mattias Fredricson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Små förändringar under det gångna året

Det uppdaterade riktvärde visar sammantaget på relativt små förändringar under det gångna året. Sammanlagt har det tillkommit 70 nya vårdplatser i regionerna vilket innebär att det idag saknas 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet. När det gäller IVA-platser saknades det 50 stycken, vilket är 10 färre än föregående år.

– Vi vet att regionerna jobbar aktivt med den här frågan och att det finns stora utmaningar. Läget är dock problematiskt och det råder fortfarande stor brist på vårdplatser i en majoritet av landets regioner. Regionerna måste fortsätta sitt utvecklingsarbete med fokus på vårdplatssituationen, säger Mattias Fredricson.

I planen konstateras samtidigt att antalet regioner utan vårdplatsbrist ökat från en till tre det senaste året och att två regioner har en vårdplatsbrist som är mindre än fem procent.

– Det visar att det går att göra något åt situationen. Tillsammans med regionerna måste vi nu se till att riktvärden och vårt stöd sprids och används i det dagliga arbetet. Vi ser att det finns möjlighet att minska vårdplatsbehovet i nästan alla regioner genom förändrade arbetssätt. Med tanke på situationen i vår omvärld är det här också en ytterst viktig beredskapsfråga, säger Mattias Fredricson.

Åtgärder redovisas i planen

I den nationella planen redogör Socialstyrelsen för ett stort antal åtgärder som kan bidra till en positiv förändring i regioner och kommuner. Det handlar bland annat om åtgärder som stärker rekryteringen och möjliggör en mer effektiv användning av befintlig personal.

– Vi har de resurser som vi har inom vården. Det här handlar om att utveckla nya arbetssätt som använder resurserna på bästa sätt. Det är just det vi stödjer genom insatserna i vår plan, säger Mattias Fredricson.

Samverkan har varit ett ledord även i framtagandet av planen. Arbetet har skett genom en omfattande förankring med olika aktörer, framför allt inom hälso- och sjukvården och patient- och närståendeföreningar.

– En nära uppföljning är också betydelsefull för att de föreslagna åtgärderna genomförs och ger önskat resultat. Socialstyrelsen kommer att arbeta för att stödja genomförandet av planen och implementering av insatserna. Socialstyrelsen avser även att aktivt följa upp planens genomförande och vårdplatssituationen, säger Olivia Wigzell.

Fem fokusområden

Den nationella planen är indelad i fem fokusområden. Inom varje fokusområde redovisas en uppsättning insatsförslag, totalt innehåller planen 160 insatser med olika ambitionsnivå och omfattning som är riktade till olika aktörer. Varje region och kommun behöver avgöra vilka specifika insatser som är mest angelägna att fokusera på utifrån sina behov och förutsättningar. De fem fokusområdena är följande:

  • Utveckla systematisk produktions- och kapacitetsstyrning för en mer behovsbaserad planering av sjukhusens vårdplatser.
  • Säkerställ hållbar kompetensförsörjning så att flera vårdplatser kan öppnas på sjukhusen.
  • Använd kompetensen ändamålsenligt för att möjliggöra fler vårdplatser på sjukhus med tillgänglig personal.
  • Ställ om till en god och nära vård för att minska behovet av sluten vård på sjukhus.
  • Agera för säker vård för att minimera undvikbar sluten vård.

Så stöttar Socialstyrelsen för att minska vårdplatsbristen:

  • Socialstyrelsen har flera pågående regeringsuppdrag som berör tillgängligheten till vård. Gemensamt för uppdragen är att de stödjer regionerna i deras arbete och bidrar till utvecklingen. Det görs genom att utifrån ett systemperspektiv undersöka möjliga insatser och genomföra en kontinuerlig dialog med regionerna.
  • Socialstyrelsen arbetar på regeringens initiativ med en nationell vårdförmedling för att öka antalet patienter som erbjuds vård i andra delar av landet. Avsikten är att motverka ojämlik tillgång till vård och skapa kortare väntetider för patienter i behov av vård.
  • Regeringen har under ett antal år beslutat om riktade statsbidrag som på olika sätt syftar till att stödja sektorn i arbetet med att minska bristen på vårdplatser. Under 2023 och 2024 har ca 2 miljarder kronor årligen avsatts för att stimulera en ökning av vårdplatserna i regionerna. Det är Socialstyrelsen som betalar ut och följer upp de aktuella statsbidragen. Samtliga regioner tog del av bidraget 2023 och utfallet av 2024 års statsbidrag avrapporteras till regeringen i mars 2025.
  • Socialstyrelsen kommer att arbeta nära målgrupperna för att stödja genomförandet av nationell plan för vårdplatser och implementering av insatserna. Socialstyrelsen avser även att aktivt följa upp planens genomförande och fortsätta följa vårdplatssituationen. Detta inkluderar exempelvis uppföljning utifrån riktvärden för vårdplatser, att följa upp utfallet för vissa av de mått som ingår i planen.
Plats för vård - Förslag till en nationell plan för att minska bristen på vårdplatser i hälso- och sjukvården

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05