Kompetensen hos personalen på LSS-boendena måste höjas

Publicerad:
Debattartikel om behovet av att höja kompetensen hos personal på LSS-boenden, av Kristina Lindholm och Karin Flyckt, publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 31 mars 2021.

Många som arbetar på LSS-boenden för barn, unga och vuxna saknar grundkompetens inom vård och omsorg – trots att Socialstyrelsen rekommenderar sådan. Det visar en kartläggning som myndigheten presenterar under onsdagen. Det finns behov av flera insatser för att höja kompetensen och minska risken för tvångs- och begränsningsåtgärder, skriver Socialstyrelsens Kristina Lindholm och Karin Flyckt.

Personalens kunskaper, förmågor och erfarenheter är till stor del avgörande för att barn och vuxna i bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska få sina behov tillgodosedda. Personalens roll är mångfasetterad, och innefattar att ge stöd, service och omvårdnad för att göra världen begriplig och hanterbar. Därför behöver resultaten av Socialstyrelsens kartläggning av kompetensen på LSS-boenden tas på allvar. 

Enkäter till LSS-boenden, intervjuer, workshops, dialoger med funktionshinderorganisationer, brukarundersökning samt resultat från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) visar på ett stort behov av att höja utbildningsnivån och möjliggöra mer kompetensutveckling.

Endast 38 procent av de tillsvidareanställda på LSS-boenden för barn och unga har grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller komvux. På boenden för vuxna är andelen 64 procent. Ännu färre, cirka 8 procent, av de tillsvidareanställda på boenden för barn eller ungdomar har gått barn- och fritidsprogrammet. Detta trots att Socialstyrelsen, i allmänna råd från 2014, rekommenderar att LSS-personal har kompetens motsvarande någon av dessa utbildningar. Samtidigt kan arbetet på LSS-boenden kräva kompetens utöver grundutbildning. 

Kartläggningen visar att kompetensen behöver stärkas särskilt om olika funktionsnedsättningar, kommunikation och gällande regelverk. Enligt LSS ska individen i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, och det förutsätter att brukare och personal kan kommunicera med varandra. Det finns även behov av mer pedagogisk kompetens. Men det finns begränsningar i tillgången till kompetensutveckling. Flera förklaringar kan finnas, exempelvis brist på resurser och tillgängliga utbildningar samt att planerade utbildningar ställts in under pandemin.

Utmaningarna när det gäller kompetens och kompetensutveckling riskerar att påverka kvaliteten i verksamheterna i negativ riktning. Om inte personalen har den kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till vuxna, barn och ungdomar på LSS-boenden kan det öka risken för att tvångs- och begränsningsåtgärder används. Det är även viktigt med handledning, närvarande chefer och tid för reflektion liksom rätt anpassad bemanning.

Utmaningarna är komplexa och måste mötas på flera nivåer. Därför behövs insatser av kommuner och enskilda verksamheter samt nationellt. Socialstyrelsen menar att det behövs en långsiktighet och hållbarhet i tillgång till utbildning och kompetensutveckling på området. Därför föreslår myndigheten ett kompetenslyft som kan genomföras med både kommunala och statliga resurser. 

För att stödja utvecklingen kommer Socialstyrelsen därutöver att genomföra följande insatser:

  • Ta fram ett kunskapsstöd om kommunikation, riktat till LSS-verksamheter.
  • Följa upp föreskrifterna om bostad med särskild service för vuxna och bostad med särskild service för barn eller ungdomar. I uppföljningen kommer möjligheterna att införa krav avseende den utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet som personalen behöver ha att undersökas.
  • Se över förutsättningarna att inom ramen för öppna jämförelser av verksamheter inom LSS utveckla mått för att följa kompetensen hos personalen.

Behoven av ökad kompetens ser olika ut över landet och det finns många verksamheter där personalen har rätt kompetens och förmåga att ge stöd med god kvalitet. Vår kartläggning understryker dock att insatser nu behövs för ökad jämlikhet – så att alla barn, unga och vuxna på LSS-boenden får det stöd och den trygghet de behöver.

Kristina Lindholm, utredare, Socialstyrelsen Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

Läs debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05