Stort behov av att höja kompetensen hos personal på LSS-boenden

Publicerad:
Många som arbetar på LSS-boenden för barn, unga och vuxna saknar grundkompetens inom vård och omsorg – trots att Socialstyrelsen rekommenderar sådan. Det visar en kartläggning som myndigheten gjort. Flera insatser behövs för att höja kompetensen och minska risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. I rapporten föreslås därför ett kompetenslyft. Socialstyrelsen kommer även att se över möjligheten att införa krav på personalens utbildning.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en nationell kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporten visar att endast 38 procent av den tillsvidareanställda personalen i LSS-bostäder för barn och unga har grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller komvux. På boenden för vuxna är andelen 64 procent. Ännu färre, cirka 8 procent, av de tillsvidareanställda på bostäder för såväl barn som vuxna har gått barn- och fritidsprogrammet. Detta trots att Socialstyrelsen, i allmänna råd från 2014, rekommenderar att LSS-personal har kompetens motsvarande någon av dessa utbildningar. Samtidigt kan arbetet inom LSS-bostäder kräva ytterligare kompetens, utöver grundutbildning.

– Personalens kompetens behöver stärkas särskilt när det gäller olika funktionsnedsättningar, kommunikation och gällande regelverk. Enligt LSS ska individen i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, och det förutsätter att brukare och personal kan kommunicera med varandra, säger Kristina Lindholm utredare på Socialstyrelsen.

Risk för tvångs- och begränsningsåtgärder

Av kartläggningen framgår att det även finns begränsningar i tillgången till kompetensutveckling. Det kan bland annat bero på brist på resurser eller tillgängliga utbildningar samt att planerade utbildningar ställts in på grund av pandemin.

– Kartläggningen visar att det behövs både höjd utbildningsnivå och mer kompetensutveckling. Om inte personalen har den kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till barn, unga och vuxna på LSS-boenden kan risken för tvångs- och begränsningsåtgärder öka. Det kan handla om att personalen gör saker mot den enskildes vilja eller begränsar personens rörelsefrihet, säger Kristina Lindholm.

Socialstyrelsen menar att det behövs en långsiktighet och hållbarhet i tillgång till utbildning och kompetensutveckling för personal på LSS-boenden, därför behövs olika typer av åtgärder på både kort och lång sikt. I rapporten lyfter myndigheten lämpliga åtgärder, till exempel ett kompetenslyft för personal på bostäder med särskild service enligt LSS.

Insatser behövs för ökad jämlikhet

För att stödja utvecklingen kommer Socialstyrelsen att följa upp föreskrifterna för LSS-bostäder och undersöka möjligheterna att införa krav på den utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet som personalen behöver ha för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Myndigheten planerar också att ta fram ett kunskapsstöd om kommunikation, riktat till LSS-verksamheter.

– Behoven av ökad kompetens kan dock se olika ut över landet och det är viktigt att poängtera att det finns många verksamheter där personalen har rätt kompetens och förmåga att ge stöd med god kvalitet. Samtidigt behövs insatser för att det ska bli jämlikt över landet, säger Kristina Lindholm.

Kompetens i LSS-boenden
Kompetens i LSS-boenden Artikelnummer: 2021-3-7312|Publicerad: 2021-03-31
Beställ

Kontakt

Karin Flyckt
Telefon: 075-247 35 75