Vårt arbete med jämställdhet

Socialstyrelsen deltar sedan 2015 i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i Socialstyrelsens och övriga myndigheters alla beslut, på alla nivåer och i alla steg i beslutsprocesserna.

Socialstyrelsens inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering

Socialstyrelsen har tagit fram en strategisk inriktning för sitt jämställdhetsarbete som gäller under perioden 2023–2025. I strategin framkommer att Socialstyrelsens verksamhet ska bidra till att främja jämställdhet.

Strategin finns presenterad i en rapport som beskriver hur myndigheten hittills arbetat med regeringens JiM-satsning och vilka resultat som myndigheten uppnått. Rapporten presenterar också ett urval av de samhällsutmaningar som finns inom jämställdhetsområdet och några exempel på hur myndigheten arbetar med dessa utmaningar.

Regeringens jämställdhetspolitiska delmål

Regeringens mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns sex jämställdhetspolitiska delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Socialstyrelsen arbetar för att bidra till målen inom jämställdhetspolitiken. Flera av regeringens delmål inom jämställdhetspolitiken är relevanta och har stark koppling till myndighetens kärnverksamhet. Socialstyrelsen arbetar särskilt inom de fyra delmålen om hälsa, mäns våld mot kvinnor, ekonomisk jämställdhet och obetalt omsorgsarbete. Dessa går att koppla till många av myndighetens pågående regeringsuppdrag.

Publicerad: