Dov reaktah

Jis datne lïhtseginie aktene dejstie vïjhte nasjonaale unnebelåhkojste – judarh, romerh, saemieh, sveerjesåevmieladtjh jallh torneladtjh – datne nænnoes reaktah gellie suerkine åtnah.

Laake nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre

Laake nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre åenehkslaakan jeahta datne dejtie reaktide åtnah:

  • Gaajhkh byjjes darjomh sjïere dïedtem utnieh dov gïelem jïh dov kultuvrem evtiedidh jïh vaarjelidh.
  • Maanah nænnehkåbpoe reaktam utnieh dej kultuvrem jïh dej gïelem evtiedidh.
  • Datne reaktam åtnah bïevnesh åadtjodh man bïjre laake dutnjien jeahta sjïere staaten reeremeåejvieladtjijste, dej gaskem Socialståvroste.
  • Sjïere tsiehkine åejvieladtjh dïedtem utnieh datnine govlesadtedh såevmiegïelesne, meänkielisne jïh saemiengïelesne – gïehtjh nualan Reakta dov gïelem nuhtjedh.
  • Voeresh gïeh reeremedajvesne årroeh reaktam utnieh abpe jallh biehkine dej voeresehokseste barkijigujmie gïeh maehtieh såevmiegïelem, meänkielim jallh saemiengïelem soptsestidh. Seammalaakan voeresh gïeh reeremedajvi ålkolen årroeh jis tjïelte barkijh åtna gïeh maehtieh gïelide såevmiegïele, jiddisch, meänkieli, romani chib jallh saemiengïele.
  • Tjïelth edtjieh mieresne voeresehoksesne mij faelieh unnebelåhkoegïeline krööhkestieh dej voeresi daerpiesvoetem dej kulturelle identiteetem gorredidh.
  • Tjïelti dïedte edtjieh barkedh ihke barkijh gååvnesieh maahtojne unnebelåhkoejgïeline gusnie daerpies voeresidie hoksedh.
  • Hoksevedtijh healsoe- jïh skïemtjehoksesne byöroeh barkedh ihke barkijh gååvnesieh maahtojne såevmiegïelesne, meänkielisne jïh saemiengïelesne gusnie daerpies hoksesne.
  • Reeremeåejvieladtjh edtjieh nasjonaale unnebelåhkojde nuepieh tsevtsiemasse vedtedh dejtie gyhtjelasside mejgujmie guhtide duehtieh jïh sjïehteleslaakan unnebelåhkoejgujmie dagkeri gyhtjelassine råårestalledh.
  • Maanaj jïh noeri nuepieh tsevtsiemasse jïh rååresjæmman edtja sjïere evtiedidh.
Senast uppdaterad:
Publicerad: