Kunskapscentrum inom katastrofmedicin

Socialstyrelsen stödjer forskning och utveckling inom katastrofmedicin för att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap.

Katastrofmedicinsk verksamhet med stöd från Socialstyrelsen har sedan en längre tid bedrivits vid olika kunskapscentrum. Förutom vetenskaplig forskning och utveckling har verksamheten också inkluderat bland annat att utföra omvärldsanalyser och att lämna expertstöd. Målsättningen är att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför särskilda händelser.

Upphandling av kunskapscentrum

Socialstyrelsen har gjort bedömningen att verksamheten med kunskapscentrum måste upphandlas från den 1 januari 2019. Bedömningen är att lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) gäller efter en dom i kammarrätten 2017 (kammarrätten i Stockholm, mål nr 7355-16).

Det är ett omfattande arbete att omforma den nuvarande ansökningsprocessen till en strikt juridiskt reglerad upphandlingsprocess. Därför är det svårt att tidsberäkna det förberedande arbetet och vi kan inte ge exakt information om när upphandlingsdokumentet är färdigt och därmed datum för anbudsprocessen. Socialstyrelsen bedömer dock att anbudsprocessen på ramavtalsnivå kommer kunna vara klar under kvartal 1 2019.

Senast uppdaterad: