Kunskapscentrum inom katastrofmedicin

Socialstyrelsen stödjer forskning och utveckling inom katastrofmedicin för att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap.

Katastrofmedicinsk verksamhet med stöd från Socialstyrelsen har sedan en längre tid bedrivits vid olika kunskapscentrum. Förutom vetenskaplig forskning och utveckling har verksamheten också inkluderat bland annat att utföra omvärldsanalyser och att lämna expertstöd. Målsättningen är att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför särskilda händelser.

Upphandling av kunskapscentrum

Efter en dom i kammarrätten 2017 (kammarrätten i Stockholm, mål nr 7355-16) med bäring på lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) gjorde Socialstyrelsen bedömningen att verksamheten med kunskapscentrum framöver måste upphandlas.

Efter en omfattande upphandlingsprocess tecknade Socialstyrelsen den 2 september 2019 ramavtal inom katastrofmedicin. Dessa ramavtal omfattar och avgränsar sig till det övergripande ämnesområdet katastrofmedicin, med fokus på särskilda kunskapsområden, där kunskap ska utvecklas, upprätthållas och spridas för att stärka svensk katastrofmedicinsk förmåga. Det omfattar såväl befintlig som framtagande av ny kunskap.

Socialstyrelsen har tecknat ramavtal inom kunskapsområdena

  • global katastrofmedicin och internationella insatser
  • psykotraumatologi
  • traumatologi.

Inom dessa kunskapsområden kan Socialstyrelsen avropa tjänsterna kunskapscentrum och expertresurser samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: