Myeloida maligniteter

Myeloida maligniteter (till exempel akut myeloisk leukemi, kronisk myeloisk leukemi, myeloproliferativa sjukdomar, myelodysplastiskt syndrom) utgör en stor del av en hematologs kliniska vardag.

Tillstånden spänner från urakuta till ibland symtomfria tillstånd som inte kräver någon behandling. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren har god kunskap framför allt om de vanligaste tillstånden men även om mer ovanliga diagnoser, i synnerhet sådana som är mer akuta till sin karaktär.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c12
Till viss del: c5, c11, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc7, STc8, STc12
Till viss del: STc5, STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och värdera symtom, kliniska tecken och laboratoriefynd som talar för myeloida maligniteter samt självständigt planera och genomföra utredning av dessa.
  • Ta ställning till ytterligare prover med avseende på prognostiska markörer, värdera riskfaktorer (tumörrelaterade, patientrelaterade, behandlingsrelaterade) och utifrån detta ge patienten information om prognos.
  • Identifiera och behandla akuta komplikationer av myeloida maligniteter.
  • Självständigt planera och genomföra initial antitumoral och understödjande behandling av de vanligaste myeloida maligniteterna samt identifiera och behandla terapikomplikationer.
  • Under handledning planera och genomföra initial behandling av de mer ovanliga diagnoserna.
  • Under handledning planera och genomföra behandling vid terapisvikt eller relaps.
  • Självständigt planera uppföljning av myeolida maligniteter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: