Läkemedelsanalys och medicinsk bedömning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska uppnå grundkompetens för att bedöma farmakologiska analyser utifrån ett kliniskt perspektiv.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundprinciper för olika analysmetoder.
  • Förklara felkällor under analyskedjan från patient till remittent.
  • Redogöra för grunderna i ett kvalitetssäkringssystem.
  • Bedöma huruvida farmakologisk analys (till exempel genotypning och TDM) kan bidra till att besvara en klinisk frågeställning.
  • Bedöma ett analysresultat utifrån olika patientfaktorer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: