Läkemedel och äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna initiera och avsluta läkemedelsbehandling samt kunna förskriva läkemedel till äldre personer på ett säkert sätt.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c3, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva läkemedelskonsumtion hos äldre och samhällseffekter som exempelvis ökad livslängd, läkemedelsrelaterad sjukvård och kostnader.
  • Förklara förändring av farmakokinetik och farmakodynamik med stigande ålder och sjuklighet, förklara potentiella läkemedelsrelaterade problem och tillämpa dosanpassning.
  • Tillämpa olika metoder för att skatta njurfunktion och förklara deras begränsningar samt redogöra för faktorer som kan påverka njurfunktionen till exempel akut sjukdom eller läkemedel.
  • Beskriva effekter av polyfarmaci samt vikten av samverkan med patienten och närstående samt andra aktörer i vårdkedjan för att uppnå följsamhet och fungerande läkemedelsbehandling.
  • Redogöra för Evidence Based Medicine inklusive basala statistikbegrepp, kritisk läkemedelsvärdering, evidensbaserad läkemedelsförskrivning till äldre samt använda databaser för informationssökning.
  • Identifiera och klassificera potentiella biverkningar samt redogöra för biverkningsrapporteringssystemet.
  • Tillämpa inledning och utvärdering av läkemedelsbehandling, ställningstaganden till primär- och sekundärprevention samt avsluta läkemedelsbehandling.
  • Genomföra enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: