Kommunikation och utbildning för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga i det direkta arbetet med barn och ungdomar med familjer samt i samarbetet med kollegor och andra yrkeskategorier. ST-läkaren ska ha förståelse för patienten som en del av samhället.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, a2, b1, b2, b3, b4
Till viss del: c1, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc13
Till viss del: STc1, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Leda och samverka i multidisciplinärt teamarbete kring det allergiska barnet.
 • Redogöra för de olika roller som andra personalkategorier har i teamet (sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, psykolog 
  och kurator).
 • Utbilda och motivera barn och ungdomar till god egenkontroll över den allergiska sjukdomen inklusive medicinering.
 • Utbilda personer i barnets närhet, till exempel föräldrar, lärare och förskolepersonal, om barnets allergiska sjukdom samt om patientens medicinska ordinationer.
 • Tillämpa god samtalsmetodik samt ge och ta emot individuellt riktad feedback i praktisk situation, till exempel feedback från filmat patientsamtal eller kommentarer från undervisningssituation.
 • Diskutera egna styrkor och svagheter vad gäller förmåga till kommunikation och empati.
 • Använda pedagogiska verktyg för samtalsmetodik för att utveckla den egna kommunikationsförmågan, till exempel motiverande samtal (motivational interviewing, MI).
 • Använda pedagogiska verktyg i undervisning för studenter, kollegor eller allmänheten om astma och allergi.
 • Beskriva hur patientens personlighet och psykosociala situation påverkar förmågan att hantera sjukdomen och följa behandlingsrekommendationer (adherence, compliance).
 • Redogöra för medicinska och psykosociala faktorer av betydelse för att tonåringen ska kunna ta eget ansvar för sin sjukdom och på bästa sätt föras över till vuxenvården.
 • Beskriva hur vår omvärld och miljö påverkar uppkomst och förlopp av allergiska sjukdomar och använda denna kunskap för att ge råd om basala miljöförbättrande åtgärder såväl hemma som i skolan eller andra miljöer som barnet vistas i samt för att ge råd inför framtiden till exempel vad gäller yrkesval.
 • Redogöra för det allergiska barnets rättigheter i samhället och de stödinsatser som samhället kan erbjuda patienter med allergi och astma samt utfärda adekvata intyg.
 • Redogöra för andra samhällsaktörer som är relevanta för barn och ungdomar med astma och allergi, till exempel patientföreningar, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: