Beroendemedicin och samhälle

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren insikt i hur samhällsattityder kan påverka beroendevård och utifrån aktuellt kunskapsläge och evidens kunna delta i den offentliga debatten.

Målgrupp
Beroendemedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a2, b1, b3, c1, c3, c6, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STa4, STb1, STc1, STc3, STc6, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika aspekter som kan påverka beroendesjukdom, till exempel religiösa, kulturella och genusrelaterade aspekter.

  • Analysera betydelsen av patientens autonomi inom en personcentrerad vård för patienter med substansbrukssyndrom.

  • Analysera hur politiska beslut, lagstiftning och samhällets attityder påverkar utformningen av beroendevården, till exempel avseende läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO), harm reduction och sprutbyte.

  • Redogöra för samhällsekonomiska aspekter av substansbruk och beroendevård.

  • Redogöra för naturalförloppet vid substansbruksyndrom inklusive sannolikhet för utläkning och narkotikarelaterad dödlighet.

  • Redogöra för kunskapsläget avseende läckage av legalt förskrivna narkotikaklassade läkemedel.

  • Beskriva regionala och globala skillnader i substansbruksmönster inklusive skillnader mellan olika samhällsgrupper.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: