Barnmedicin inklusive barnneurologi med habilitering för barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna genomföra somatisk och psykomotorisk undersökning samt identifiera somatisk sjukdom som en del av eller bakomliggande orsak till hela patientens vårdbehov.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a2, b1, b2, c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STa4, STb1, STb2, STc4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera normal och avvikande tillväxt, psykomotorik och pubertet och ta ställning till behov av åtgärd.
  • Genomföra neurologisk undersökning och psykomotorisk utvecklingsbedömning på barn i olika åldrar.
  • Identifiera vanliga akuta och kroniska barnmedicinska sjukdomar som även har psykiatriska symtom samt ta ställning till behov av åtgärd och vårdnivå.
  • Redogöra för överviktsproblematik och åtgärder.
  • Bedöma när en patient med somatiska symtom ska remitteras till annan medicinsk enhet.
  • Identifiera behov av utvidgad neurologisk diagnostik på barn med psykiatrisk problematik samt ta ställning till vårdnivå.
  • Identifiera neurologiska och neuropsykiatriska tillstånd som epilepsi, mental retardation och cerebral pares.
  • Redogöra för misstanke om psykosomatisk sjukdom samt ta ställning till och planera åtgärder.
  • Redogöra för symtom som ger misstanke om malignitet och progredierande neurologisk sjukdom, samt beskriva syndrom där psykiatriska symtom ofta förekommer.
  • Redogöra för medicinska symtom på barnmisshandel och sexuella övergrepp och redogöra för barnmedicinsk utredning vid sådan misstanke.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: