Astma och KOL – Obstruktiva lungsjukdomar för lungmedicinare

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna diagnostisera och handlägga såväl astma som KOL. ST-läkaren ska kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska och etiska aspekter samt primär- och sekundärprevention.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, etiologi, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, diagnoskriterier, behandlingsprinciper och prognos vid obstruktiva lungsjukdomar.
  • Redogöra för sammanhanget mellan miljöfaktorer, immunologiska mekanismer, luftvägarnas fysiologi och patofysiologi samt läkemedelseffekter.
  • Tolka undersökningar såsom FeNO (utandat kväveoxid), spirometri, diffusionskapacitet, pulsoximetri och röntgen.
  • Redogöra för utförandet av test för bronkiell hyperreaktivitet genom bronkiell provokation med histamin, metakolin och mannitol.
  • Redogöra för indikationer för allergiutredning och tolka innebörden av provsvaren.
  • Redogöra för riktlinjer för vården av patienter med astma och KOL.
  • Initiera och tillämpa adekvat farmakologisk och icke-farmakologisk behandling samt optimering av behandling vid obstruktiva lungsjukdomar.
  • Redogöra för innehåll, planering och genomförande av rehabilitering och fysisk aktivitet vid astma respektive KOL.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: