Ångestsjukdomar

Ångestsjukdomar är vanliga och ofta svårt funktionsnedsättande men med rätt behandling är prognosen god.

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla och ha en ökad förståelse för människan med ångestsyndrom. Utifrån vetenskaplig evidens utvecklas den blivande psykiaterns kunskap om strukturerad diagnostik, symtom- och funktionsskattning, psykologiska och farmakologiska behandlingsprinciper samt metoder för utvärdering och uppföljning.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för förekomst av de olika ångestsyndromen samt uppkomstmekanismer för ångestsjukdomar utifrån hjärnfunktion och inlärningspsykologi.
 • Tillämpa strukturerad intervju utifrån DSM-kriterier och använda resultatet i klinisk diagnostik.
 • Utreda med avseende på psykiatrisk samsjuklighet och eventuell utlösande eller bidragande somatisk genes.
 • Välja och använda adekvata skattningsinstrument för symtom och funktionsnivå samt värdera dess resultat.
 • Avgöra när beteendeanalys ska göras.
 • Tillämpa gällande behandlingsalgoritmer för den enskilde patienten samt utvärdera valda behandlingsinsatser.
 • Förklara grundläggande begrepp och principer inom KBT samt själv kunna tillämpa enklare tekniker och rådgivning.
 • Hänvisa patienten till lämplig KBT-behandling (självhjälps-, grupp-, internet- och individuell behandling).
 • Motivera val av, ordinera och följa upp farmakologisk behandling samt för patienten redogöra för farmakodynamik, behandlingseffekter och biverkningar.
 • Föreslå behandlingsalternativ vid terapirefraktära ångesttillstånd samt ge exempel på och söka kunskap om behandlingsmetoder under utveckling.
 • Medverka i anhörig- och patientutbildning samt utbildning av vårdgrannar, personal och allmänhet. Hänvisa till brukarorganisationer, litteratur och webbaserad information.

Bemötande:

 • På ett professionellt och förtroendeingivande sätt inge hopp och skapa trygghet utan att kompromettera objektiviteten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: