Vem får sätta urinkateter? För hälso- och sjukvården.

En urinkateter används för att tömma urin från urinblåsan på en patient.

Vem får utföra uppgiften?

En urinkateter är typiskt sett en medicinteknisk produkt. Det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter.

I övrigt finns det inga särskilda regler för vem som får sätta urinkateter på en patient. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns inte regler om vem som får utföra dem. Det betyder att undersköterskor eller annan hälso- och sjukvårdspersonal utan legitimation kan göra dem så länge de har rätt kompetens.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: