Vem får mata med sond? För hälso- och sjukvården.

När en person har svårt att få i sig mat kan en sond användas som hjälpmedel.

Vem får utföra uppgiften?

En sond är typiskt sett en medicinteknisk produkt. Det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter. 

I övrigt finns det inga särskilda regler för vem som får mata med sond. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. 

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften. Uppgiften kan utföras som egenvård om en läkare bedömer det. 

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: