Vem får ta tillvara organ, vävnader och celler? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården.

Organ, vävnader och celler kan tas tillvara, hanteras och bearbetas för forskning, transplantation och terapeutiska ändamål. En donator av organ, vävnader och celler kan vara levande eller död.

Vem får utföra uppgiften?

Den läkare som är medicinskt ansvarig för verksamheten ska fatta beslut om ingrepp vid donation och transplantation. Beslut får inte fattas av den som är ansvarig för vården av mottagaren eller den som ska använda det biologiska materialet för något annat medicinskt ändamål.

Verksamhetschefen ska utse tandläkare, donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska i donationsverksamheten. Läkare ska ha specialistkompetens och sjuksköterska ska ha specialistutbildning inom medicinska områden som är relevanta.

En läkare vid en rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket med avtal med en vävnadsinrättning får besluta om tillvaratagande vid en rättsmedicinsk undersökning.

Publicerad: