Vem får pröva utlämning av patientjournal? För hälso- och sjukvården och tandvården

En patient, närstående eller någon annan kan begära att få ut information ur en patientjournal. Vårdgivaren måste då ta ställning till om informationen kan lämnas ut.

Vem får utföra uppgiften?

Inom den enskilda hälso- och sjukvården prövas frågor om utlämnande av en journalhandling av den som är ansvarig för journalhandlingen.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården finns inga särskilda regler för vem som får pröva utlämning av patientjournal. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. Det är i regel verksamhetschefen som får besluta om avslag på en begäran.

Vid ett avslag från offentlig verksamhet kan beslutet överklagas till domstol. En privat verksamhet som ger avslag på utlämnande av journalhandling måste lämna över frågan för prövning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsammans med en motivering till avslaget.

Handbok

Publicerad: