Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis omfattar bland annat insatser vid levnadsvanor och samsjuklighet, utredning och uppföljning, topikal behandling behandling vid specifikt lokaliserad psoriasis, ljusbehandling och klimatvård, systemisk behandling. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna för närvarande inte publiceras i digitalt sökbart format. Vi arbetar just nu med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Lämna synpunkter på remissversionen för målnivåer

Fram till den 6 maj finns möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen till adressen: remissvar-psoriasis@socialstyrelsen.se

Målnivåer – vård vid psoriasis – RemissversionArtikelnummer: 2022-3-7817|Publicerad: 2022-03-28

Uppföljning av riktlinjerna

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

De målnivåförslag som tagits fram och som nu skickas ut på remiss avser målnivåer vid systembehandling av psoriasis. En slutversion av målnivåerna kommer att publiceras i början av sommaren 2022.

Utvärdering

Under 2019 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid psoriasis. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Nationell utvärdering - Rapport

Kontakt

Sofia von Malortie, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 31 65

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: