Nationella riktlinjer: psoriasis

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis omfattar bland annat insatser vid levnadsvanor och samsjuklighet, utredning och uppföljning, topikal behandling behandling vid specifikt lokaliserad psoriasis, ljusbehandling och klimatvård, systemisk behandling. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Vi följer upp vården

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella målnivåer - Rapport

Utvärdering

Under 2019 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid psoriasis. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Nationell utvärdering - Rapport

Kontakt

Birgitta Pleijel, rekommendationer

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: