Information till patienter om nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar för dig som har psoriasis.

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. Därför beskrivs kanske inte just den behandling som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades 2019, och gäller både barn och vuxna.

Några centrala budskap

Vi ger totalt 38 rekommendationer till hälso- och sjukvården i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap:

Psoriasis är en sjukdom som kan drabba hela kroppen

Tidigare har man sett psoriasis bara som en hudsjukdom, men nu vet man att det är en så kallad systemsjukdom, som kan drabba hela kroppen. Kroppens immunsystem fungerar inte som det ska, utan immunförsvaret går till angrepp mot den egna vävnaden. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt. För vissa är den ganska lindrig, medan den för andra ger mycket lidande och påverkar livet mycket. Många som har psoriasis har också andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes eller psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården bör se till din unika situation som patient och anpassa vården efter dig.

Behandling på hudförändringarna är grunden

Den grundläggande behandlingen är mjukgörande och behandlande salva, kräm, gel eller skum på de ställen där du har hudförändringar. Medlen kan vara med eller utan kortison. Ljusbehandling är också en grundläggande behandling, antingen genom konstgjord UV-strålning eller genom att vara i solen. Du kan göra mycket själv för att ta hand om din psoriasis. Det kan vara bra att gå en patientutbildning för att lära dig mer om sjukdomen.

Läkemedel när hudbehandling inte räcker

Om du fortfarande har stora besvär av din psoriasis trots grundläggande behandling kan du behöva läkemedel som motverkar inflammationen som ger hudförändringarna. Det finns till exempel biologiska läkemedel, med antikroppar, som har visat sig ha god effekt.

Vården bör följa upp hur du mår

Hälso- och sjukvården ska alltid följa upp effekten av den vård du får, men ibland behöver uppföljningen vara särskilt noggrann. Om du har svår psoriasis bör hälso- och sjukvården följa upp hur du mår, vad gäller både din psoriasis och din livskvalitet som helhet. Om du mår dåligt kan samtalsstöd hjälpa dig att hantera situationen.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. 2019 publicerade vi en utvärdering av vården vid psoriasis. Den visade bland annat att fler verksamheter skulle behöva gå igenom risker kopplade till levnadsvanor med patienter som har svår psoriasis. Den visade också att fler verksamheter skulle behöva erbjuda klimatvård, det vill säga vård i soligt klimat under några veckor, till personer med svår psoriasis som inte får tillräcklig effekt av den behandling de kan få hemma, och som behöver stöd på flera områden.

Kontakt

Sofia von Malortie, rekommendationer
Telefon: 075-247 31 65
Publicerad: