Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om vård vid astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Riktlinjerna gäller både barn och vuxna. De vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, både i regioner och i kommuner.

Översyn 2020

Socialstyrelsen har gjort en mindre översyn av de nationella riktlinjerna 2020, för att säkerställa att de är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi har sett över åtta av de befintliga rekommendationerna. Dessutom har vi lagt till sex helt nya rekommendationer som mestadels rör läkemedelsbehandling vid astma. Huvudrapporten och berörda bilagor har uppdaterats, och alla dokument på denna sida är gällande. Här kan du läsa en sammanfattning av uppdateringarna.

Nationella riktlinjer - Folder
Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid astma och KOLArtikelnummer: 2020-12-7136|Publicerad: 2020-12-17

Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna för närvarande inte publiceras i digitalt sökbart format. Vi arbetar just nu med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Under 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid astma och KOL. Utgångspunkten för utvärderingen var de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL som publicerades 2015. Även andra aspekter av vården vid astma respektive KOL belystes.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Astma och KOL

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmen och presentationen om riktlinjerna vård vid astma och KOL tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Lyssna på vår podd om astma och KOL

Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och cirka 400 000–700 000 personer har KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer till följd av KOL och dödligheten ökar, i synnerhet bland kvinnor. Det gjorde att Socialstyrelsen år 2015 tog fram nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Utvärderingen tre år senare visar nu att långt ifrån alla verksamheter följer råden. Lyssna på Ann Ekberg-Jansson docent vid Sahlgrenska akademien, överläkare samt registerhållare vid Luftvägsregistret och Christina Boman, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen – avsnitt 64 om astma och KOL.

Kontakt

Elisabeth Eidem, rekommendationer
Telefon: 075-247 41 21

Kontakt

Gabriella Beckvid Henriksson, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 45 89

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: