Information till patienter om de nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar för dig som har astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. Därför beskrivs kanske inte just den behandling som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades i slutet av 2020, efter en mindre översyn. 

Några centrala budskap

Vi ger totalt 139 rekommendationer till hälso- och sjukvården i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap:

Fler bör få mäta lungfunktionen

Många med astma eller KOL upptäcks inte och får därför ingen behandling. Du bör kontakta vårdcentralen och be att få en utredning om du har besvär som skulle kunna bero på astma eller KOL. Du kan till exempel ha tungt att andas, hosta när du anstränger dig eller behöva hosta upp slem allt oftare.

Om du har misstänkt astma bör du få göra en spirometri, då du blåser in i en mätare som registrerar hur dina lungor fungerar. Du bör också få testa om lungorna fungerar bättre efter att du har andats in astmamedicin.

Om du har misstänkt KOL bör du få göra ett test där du blåser så snabbt och kraftigt som möjligt. Om det testet tyder på KOL får du göra fler undersökningar.

Du kan få bättre hälsa genom att sluta röka

Att inte röka är något av det viktigaste du själv kan göra, om du har astma eller KOL. Om du röker och har svårt att sluta kan du be om hjälp från hälso- och sjukvården. Genom att sluta röka kan du både få bättre livskvalitet och mindre besvär av din sjukdom.

Regelbunden uppföljning ger bättre behandling

För att du ska må så bra som möjligt behöver din behandling anpassas efter hur din sjukdom yttrar sig. Om du har astma är målet att du ska kunna kontrollera sjukdomen så bra som möjligt. Om du har KOL är målet att minska symtomen och undvika försämringsperioder. Under perioder då du mår sämre behöver du tätare uppföljningar, och under perioder då du mår bättre går det bra med glesare uppföljningar. Om det finns en särskild astma- och KOL-sjuksköterska på din vårdcentral kan hen samordna så att du får uppföljningar så ofta du behöver.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. En utvärdering av vården vid astma och KOL publicerades 2018. Den visade att fler personer behöver undersökas med spirometri, och erbjudas patientutbildning, uppföljning och återbesök. Fler verksamheter behöver också erbjuda rökavvänjning till patienter som röker, och fler verksamheter behöver ha en särskild astma- och KOL-sjuksköterska.

Kontakt

Elisabeth Eidem, rekommendationer

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Publicerad: