Om nationella kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd ska bidra till att hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården arbetar kunskapsbaserat och ändamålsenligt – så att patienter och brukare får en god vård och omsorg. Kunskapsstöden riktar sig framför allt till dig som möter patienter eller brukare, och till dig som är verksamhetschef.

Vi beskriver bland annat vilka behandlingar eller insatser som bör erbjudas, och ger stöd för hur olika verksamheter kan arbeta.

Kunskapsstöd med eller utan rekommendationer

I vissa kunskapsstöd ger vi rekommendationer, men inte i alla. Rekommendationer om till exempel behandlingar eller insatser bygger på kunskapsläget vid den tidpunkt då riktlinjerna har tagits fram. De utgör vägledning för vårdgivare och är inte bindande uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till patienter i enskilda fall. Det är alltid behandlande omsorgs- eller hälso- och sjukvårdspersonal som har ansvaret för att i det enskilda fallet – baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet – göra en bedömning av den individuella patientens behov så att denne får adekvat behandling.

I kunskapsstöd utan rekommendationer ger vi stöd och kunskap i olika frågor, men tar inte själva ställning till vad som bör göras.

Publicerad: