Visceral transplantation

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Ställningstagande till och eventuellt utförande av visceral transplantation ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet.

Förtydliganden till definitionen:

Kontakt skall tas med den nationella vårdenheten för visceral transplantation via något av de föreliggande nationella enheterna för tarmrehabilitering för barn eller nationella tarmsviktscentra för vuxna.

För patienter som faller utanför vård vid de ovan nämnda nationella enheterna, ska kontakt tas med den nationella enheten för visceral transplantation, då man förväntar sig kronisk tarmsvikt (typ 3-svikt) i kombination med att patienten har någon diagnos eller kliniskt tillstånd som är förknippat med en ökad morbiditet och mortalitet. Exempelvis invasiva mjukdelstumörer i bukhålan (desmoider), trombotisering av venösa kärl i tarmen eller portvenen med eller utan leversvikt.

Tillståndsinnehavare

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: