Svåra hudsymtom

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss vård vid svåra hudsymtom, enligt nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fem enheter.

Rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av personer med svåra hudsymtom, oavsett ålder, orsakade av exempelvis men inte uteslutande; blåsdermatoser, läkemedelsreaktioner, pyoderma gangrenosum och hidradenitis suppurativa.

Kontakt med en nationell enhet ska initieras vid uppfyllelse av något av följande kriterier:

  • Oklar diagnos
  • Sedvanlig behandling ger otillräcklig effekt

Förtydligande till definitionen:

Med svåra hudsymtom avses exempelvis, men inte uteslutande:

  • Omfattande hudbarriärskada på grund av blåsbildning, hudavlossning eller pustelbildning med hög risk för sekundär infektion
  • Omfattande hudsvullnad och/eller rodnad med eller utan svår klåda, sveda och/eller smärta
    Svårläkta sår och böldbildningar

Avgränsningar till definitionen:

  • Vård för patienter inom definitionen kan bedrivas i patientens hemregion om rätt förutsättningar finns och efter överenskommelse med nationell enhet.
  • Beslutet avser svåra hudsymtom som inte täcks av tillståndsbeslutet för svåra brännskador.
  • Tumörsjukdomar omfattas inte av beslutet.

Tillståndsinnehavare

Inget nämndbeslut taget ännu

Giltighetstid

Inget nämndbeslut taget ännu

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: