Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att följande ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter:

Högisoleringsvård av patienter (oavsett ålder) med misstänkt eller bekräftad högsmittsam allvarlig infektion (HSAI [1]) ska utgöra nationell högspecialiserad vård.

Uppdraget inkluderar exempelvis men inte uteslutande:

  • Vård tills patienten tillfrisknar eller avlider
  • Initiering, organisering och utförande av högisoleringstransport
  • Viss beredskapsverksamhet för läkemedel (med kort varsel kunna anskaffa eller lagerhålla relevanta läkemedel för vård och profylax)

Två enheter ska ansvara för vård tills patienten tillfrisknar eller avlider. Av dessa enheter ska:

  • En enhet ansvara för att nationellt utföra och samordna högisoleringstransporter.
  • En enhet ska ansvara för viss beredskapsverksamhet för läkemedel.

Med högisoleringstransport avses transport, oavsett transportmedel, av patient med HSAI där åtgärder vidtas för att minimera risken för smitta till personal, såsom användning av Personal Protective Equipment (PPE) och/eller genom att transportera patienten i en transportisolator. Under transporten ska patienten kunna erbjudas bästa möjliga vård inkluderande t.ex. respiratorvård.

[1] För definition av HSAI hänvisas till Public Health Agency of England's definition of High consequence infectious diseases (https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#definition-of-hcid).

Förtydliganden till definitionen

  • Högisoleringstransporter handlar om samordningsansvaret (initiering, organisering och utförande), båda enheterna kan vid behov bemanna transporterna och samarbeta kring dessa. Högisoleringstransporten syftar till att patienten ska föras till en högisoleringsenhet oavsett vilken.

Avgränsningar till definitionen

  • Nationell högspecialiserad vårdenhet (NHVe) ska primärt inte ansvara för internationella högisoleringstransporter men kan medverka vid transporter av HSAI-patienter utanför Sverige. Se även särskilda villkor för de nationella enheterna.
  • Högisoleringsvård är inte aktuellt vid spridning av en smittsam sjukdom i befolkningen utan bör reserveras och endast övervägas för vissa utvalda sjukdomar.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping, inklusive undertillstånd

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2025 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: