Kroniska lungsjukdomar hos barn

Från den 1 juli 2023 är kroniska lungsjukdomar hos barn koncentrerad till Karolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

Interstitiella lungsjukdomar och lung/thorax- eller nedre luftvägsmissbildningar har koncentrerats ytterligare till Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Om inrapportering av data och olika statistiska begrepp

Beslut om tillstånd vid Kroniska lungsjukdomar hos barn

Tänk på att statistiken inte är tillräcklig för att värdera rikets eller en enhets resultat. Den ger en indikation på om det behövs djupare analyser.

Observera att första årets data är osäkra

Sidan har uppdaterats med 2023 års data. I samband med första årets inrapportering noterades att tillståndsenheterna tolkat måttens populationer något olika och därför kan inrapporterad data skilja sig åt. Inför 2025 års inrapportering kommer måtten att förtydligas.

Översikt

Regioner med detta tillstånd
Regioner med tillståndEnhetTillstånd från
Region SkåneSkånes universitetssjukhus1 juli 2023
Region StockholmKarolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus1 juli 2023
Region VästerbottenNorrlands universitetssjukhus1 juli 2023
Västra GötalandsregionenSahlgrenska universitetssjukhuset1 juli 2023

Bakgrundsmått

Bakgrundsmåtten ger en bild av hur många patienterna är, hur många behandlingar de har fått, var de kommer ifrån och hur sjuka de är när de behandlas. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år.

Tillgänglighetsmått

Här ser du mått som visar hur tillgänglig vården är, till exempel väntetider. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år. I statistiken ser du exempelvis konfidensintervall och percentiler, som förklaras närmare under Begrepp och definitioner

Resultatmått

Här ser du vårdresultat, till exempel överlevnad och vanliga komplikationer. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år. I statistiken ser du exempelvis konfidensintervall och percentiler, som förklaras närmare under Begrepp och definitioner

Övriga mått

Här presenteras mått som speglar NHV-enheternas ansvar att följa upp patientrapporterade mått samt överrapportering till remitterande enheter.

Villkor

Varje tillstånd är förknippat med generella och särskilda villkor som tillståndsinnehavare är ålagda att uppfylla för att få bedriva vården. För särskilda villkor se beslut om tillstånd. För generella villkor, se fjärde kapitlet i Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård (2018:48).

Kontakt

Har du frågor om den årliga uppföljningen av nationell högspecialiserad vård kan du kontakta Socialstyrelsen via mejladressen nedan. Gäller frågorna de nationella vårdenheternas resultat vänligen kontakta respektive vårdgivare (NHV-enhet).

E-post: nhv@socialstyrelsen.se
Senast uppdaterad:
Publicerad: