Samordnad individuell planering vid utskrivning från slutenvård. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Vid en samordnad individuell planering vid utskrivning (SIP) ska en individuell plan tas fram enligt de regler som gäller. En SIP beskriver bland annat de insatser som behövs från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

När en patient skrivs in i slutenvården och bedöms komma att behöva insatser från socialtjänsten eller öppenvård vid utskrivningen, så är det slutenvårdens skyldighet att skicka ett inskrivningsmeddelande till socialtjänsten och/eller öppenvården. Inskrivningsmeddelandet kan skickas utan samtycke från patienten. Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla vissa bestämda uppgifter.

En SIP ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Planeringen kräver patientens samtycke. Om möjligt ska planen tas fram tillsammans med den enskilde. Närstående ska också ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

SIP ska inte förväxlas med den genomförandeplan som tas fram hos utförare av socialtjänst. Den ska heller inte förväxlas med den individuella plan som ska erbjudas den som beviljas insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genomförandeplanen beskriver mer detaljerat hur insatser ska utföras inom socialtjänsten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: