Regler för vårdgivaren vid vård på distans. För hälso- och sjukvården.

En vårdgivare får utifrån reglerna på hälso- och sjukvårdens område ta ställning till om och hur hälso- och sjukvård kan bedrivas på distans. Vård på distans kan till exempel innebära att vården ges via en app, telefonsamtal eller videolänk.

Alla vårdgivare ska uppfylla krav och mål i reglerna på hälso- och sjukvårdens område. Det innebär att vård på distans måste leva upp till samma regler som gäller för hälso- och sjukvård som bedrivs på annat sätt. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Vården ska till exempel tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls.

Kommunikation med patienter över öppna nät

I vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete ingår bland annat ett ansvar för att uppfylla de krav som ställs på informationssäkerhet i verksamheten. En aspekt av det här är den hänsyn som vårdgivare behöver ta vid kommunikation med patienter över öppna nät. Vid behandling av personuppgifter över öppna nät måste vårdgivaren se till att överföringen görs på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna.

I praktiken innebär detta att uppgifterna måste skyddas genom kryptering. Elektronisk åtkomst eller direktåtkomst till uppgifterna ska föregås av stark autentisering. Det innebär till exempel att vårdgivaren använder en inloggning som ställer krav på att den enskildes identitet kontrolleras på minst två olika sätt (e-legitimation eller motsvarande).

När vårdgivaren skickar påminnelse och kallelse till vård och behandling finns det undantag från kraven på skyddad överföring, förutsatt att vårdgivaren har gjort en behovs- och riskanalys.

Senast uppdaterad:
Publicerad: