Patientjournal – syftet med en patientjournal. För hälso- och sjukvården.

Vid vård av en patient ska det alltid föras en patientjournal. Syftet med att föra patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

Patientjournalen är ett viktigt arbetsinstrument och stöd för dem som deltar i patientens vård och behandling. Även någon som inte har träffat patienten tidigare ska kunna använda patientjournalen för att bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas och för att kunna ge patienten en god och säker vård.

En patientjournal ska bland annat innehålla uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder som har betydelse för patientens vård och behandling.

Informationskälla för patienten

Patientjournalen är även en informationskälla för patienten. Hen kan få insyn, kunskap och ökad delaktighet i sin hälsa och vård.

Kvalitetssäkring, tillsyn och forskning

Patientjournalen kan också vara ett verktyg för att följa upp, säkra och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Journalföringen ger också möjlighet att utöva tillsyn av hälso- och sjukvården.

Uppgifter i en patientjournal kan under vissa förutsättningar användas som källmaterial vid forskning eller utbildning.

Rättslig och ekonomisk betydelse

Patientjournalen kan också användas i samband med kontroll, tillsyn och vid olika rättsliga sammanhang. Det kan till exempel vara för att dokumentera sjukdomar eller skador i skadestånds- och försäkringssammanhang eller för att utreda anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal.

Mer information

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: