Senaste version av SOSFS 2003:15 Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: SOSFS 2013:24

Senaste lydelse: Gäller från och med 2013-06-15

1 § Den förteckning som socialnämnden ska föra enligt 7 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska omfatta alla barn som någon gång under året har vistats i ett familjehem eller, efter nämndens medgivande, i något annat enskilt hem.

Förteckningen ska föras kontinuerligt och på särskild blankett (bilagan)(SOSFS 2013:24)

Ladda ner

Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: