Pediatrisk organdonation

Behovet av organ för transplantation till barn är stort i Sverige, samtidigt som tillgången är begränsad. På den här sidan finns kunskapsstöd som vänder sig till verksamhetschefer och vårdgivare inom barnintensivvårdsavdelningar och övriga intensivvårdsenheter där barn kan komma att vårdas.

Pediatrisk organdonation är en ytterst sällan förekommande händelse inom sjukvården och skiljer sig i vissa avseenden från vuxendonation. Behovet av relevant kunskap, träning och stöd är därför särskilt betydelsefullt vid en donationssituation.

Att förlora ett barn är mycket svårt, traumatiskt och innebär en enorm sorg. Professionen behöver vara kompetenta och lyhörda för att nå fram till chockade vårdnadshavare och ge dem förståelig information och stöd så de får de bästa förutsättningarna att fatta ett donationsbeslut som de ska leva med resten av livet.

Kunskapsstöd med nationella rekommendationer

I kunskapsstödet presenteras fem nationella rekommendationer för främjande av pediatrisk organdonation. Syftet är att stödja regionerna genom bästa tillgängliga kunskap i arbetet för en ökad organdonation från små barn med fokus på åldern mellan 0-6 år.

Målet är att bidra till en god vård och ett jämlikt omhändertagande över hela landet i den pediatriska donationssituationen och att fler små barn får möjlighet till en livräddande behandling genom transplantation.

Vem vänder sig kunskapsstödet till

Kunskapsstödet vänder sig främst till vårdgivare och verksamhetschefer för barnintensivvårdsavdelningar och övriga intensivvårdsenheter där barn kan komma att vårdas. Det riktar sig även till vårdpersonal inom samma enheter. Rekommendationerna kan användas som underlag för hälso- och sjukvårdens processer och rutiner.

Filmer – exempel på samtal

Socialstyrelsen har tillsammans med donationsansvariga läkare och donationsansvariga sjuksköterskor från Sveriges fyra barnintensivvårdsenheter tagit fram filmer som visar exempel på samtal mellan vårdpersonal och vårdnadshavare med olika reaktionsmönster. Filmerna är framtagna som ett stöd till implementeringen av de nationella rekommendationerna och exempel på samtal med vårdnadshavare när ett barns liv inte längre går att rädda.

Det är tre olika filmer varav två visar donationssamtal i samband med donation after brain death (DBD) och en som visar donationssamtal i samband med donation after cardiac death (DCD).

Filmerna finns i en längre version som förslagsvis kan användas som diskussionsunderlag i lokal scenarioträning. Filmerna speglar den kliniska vardagen inom BIVA, och visar olika situationer som vårdpersonal kan hamna i. Förhoppningen är att filmerna kan utgöra ett stöd och underlag för dialog. De korta versionerna är framtagna som ett stöd för vårdpersonal i en donationssituation inför att man ska ha samtal med vårdnadshavare.

Vem vänder sig filmerna till

Filmerna vänder sig primärt till vårdpersonal inom barnintensivvårdsavdelningar. Materialet ersätter inte Vävnadsrådets utbildningar, utan ska ses som ett komplement för att stödja vårdpersonal i den kliniska situationen på BIVA.

Film: Det viktiga samtalet – DBD. Upprörda vårdnadshavare (13 min).

Längre version: Det viktiga samtalet – DBD. Upprörda vårdnadshavare (13 min).

Kortare version: Det viktiga samtalet – DBD. Upprörda vårdnadshavare (8 min).

Film: Det viktiga samtalet – DBD. Oense vårdnadshavare (20 min).

Längre version: Det viktiga samtalet – DBD. Oense vårdnadshavare (20 min).

Kortare version: Det viktiga samtalet – DBD. Oense vårdnadshavare (10 min).

Film: Det viktiga samtalet – DCD (23 min).

Längre version: Det viktiga samtalet – DCD (23 min).

Kortare version: Det viktiga samtalet – DCD (11 min).

Scenarioträning

För att ytterligare stärka vårdpersonalens kunskaper och trygghet i donationsarbetet har Socialstyrelsen tillsammans med företrädare från barnintensivvården tagit fram ett stödmaterial för scenarioträning i pediatrisk donation att använda lokalt på sjukhusen. Det finns ett värde i att få träna tillsammans med sina kollegor och med olika scenarier utgå från sina lokala förutsättningar. Materialet kan ses som ett komplement till Vävnadsrådets utbildningar.

Kontaktuppgifter

Fredrik Hugosson
Överläkare Anestesi och intensivvård
Nationellt donationsansvarig läkare för barn, N-DAL
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Anna-Lena Terner
Donationsspecialiserad sjuksköterska
Nationellt donationsansvarig sjuksköterska för barn, N-DAS
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Publicerad: