Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av tillsynsmyndigheten om en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller de regler som har beslutats utifrån miljöbalken.

En miljösanktionsavgift ska tas ut när en överträdelse har gjorts mot någon avgiftsbelagd bestämmelse enligt miljöbalken (30 kap. 1 och 3 §). Det kan till exempel handla om en verksamhetsutövare som har påbörjat en verksamhet som är anmälningspliktig utan att anmäla verksamheten till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd.

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet och är för närvarande 3 000 kronor. Avgiften ska betalas inom 30 dagar efter delgivning av beslutet om inte tillsynsmyndigheten beslutar om en senare tidpunkt för betalning (enligt 30 kap. 5 § miljöbalken).

Mer information om miljösanktionsavgifter finns hos Kammarkollegiet.

Kontakt

Hälsoskydd
Publicerad: