Smittförande avfall och biologiskt avfall från hälso- och sjukvården

Miljötillsynsförordningen reglerar Socialstyrelsens ansvar att ge tillsynsvägledning i frågor om tillämpningen av de delar ur miljöbalken som rör frågorna farligt avfall från hälso- och sjukvården. Det handlar om smittförande avfall, kemikalier, cytotoxiska läkemedel samt amalgam från tandvården. Vi har samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller längst ner på sidan. 

Bestämmelser om avfall finns reglerade i miljöbalken (1998:808) samt i avfalls-förordningen (2020:614). Av förordningen framgår bland annat vilken typ av avfall som klassas som farligt avfall, verksamheters och transportörers skyldigheter samt Socialstyrelsens rätt att utfärda föreskrifter om hanteringen av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

Smittförande avfall från hälso- och sjukvården

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården regleras hur avfallet ska hanteras, förvaras, märkas och transporteras. Föreskifterna gäller även för smittförande avfall som uppstår i den personalskötta hemsjukvården.

Biologiskt avfall

Biologiskt avfall är till exempel vävnader, organ och identifierbara kroppsdelar. På vilket sätt avfallet bör hanteras står att läsa i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Socialstyrelsens tillsynsvägledningsmaterial (ladda ner eller beställ)

Föreskrifter

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad:
Publicerad: