Smittförande avfall och biologiskt avfall från hälso- och sjukvården

Miljötillsynsförordningen reglerar Socialstyrelsens ansvar att ge tillsynsvägledning i frågor om tillämpningen av de delar ur miljöbalken som rör frågorna farligt avfall från hälso- och sjukvården. Det handlar om smittförande avfall, kemikalier, cytotoxiska läkemedel samt amalgam från tandvården. Vi har samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller längst ner på sidan. 

Bestämmelser om avfall finns reglerade i miljöbalken (1998:808) samt i avfalls-förordningen (2020:614). Av förordningen framgår bland annat vilken typ av avfall som klassas som farligt avfall, verksamheters och transportörers skyldigheter samt Socialstyrelsens rätt att utfärda föreskrifter om hanteringen av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

Smittförande avfall från hälso- och sjukvården

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården regleras hur avfallet ska hanteras, förvaras, märkas och transporteras. Föreskrifterna gäller även för smittförande avfall som uppstår i den personalskötta hemsjukvården.

Vad gäller vid hantering av smittförande avfall?

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården ska tillämpas vid hantering av smittförande avfall som uppkommer i hälso- och sjukvården och tandvården.

Med smittförande avfall avses sådant avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård eller undersökning av människor med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom som är orsakad av mikroorganismer som enligt AFS 2018:4 är smittämnen tillhörande riskklass 3 och 4. Enligt 4 § (SOSFS 2005:26) ska vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för hantering och märkning av smittförande avfall. Enligt 10 § SOSFS 2005:26 ska verksamhetschefen ta fram lokala rutiner för den personal som hanterar smittförande avfall. Av rutinerna ska det framgå vilken sorts avfall som ska anses som smittförande, vem som ska göra riskbedömningen av avfallet och de förfaranden som ska användas för respektive avfallsslag. Vid tveksamheter i riskbedömningen ska verksamhetschefen ta ställning efter att ha hört vårdhygienisk expertis.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det ska framgå av vårdgivarens rutiner vilket avfall som ska hanteras som smittförande. Avfall som inte bedömts vara smittförande kan hanteras som konventionellt avfall och Socialstyrelsens föreskrifter ska inte tillämpas.

Om avfallet däremot bedöms som smittförande ska hanteringen ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Biologiskt avfall

Biologiskt avfall är till exempel vävnader, organ och identifierbara kroppsdelar. På vilket sätt avfallet bör hanteras står att läsa i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Lagar och regler

Socialstyrelsens tillsynsvägledningsmaterial (ladda ner eller beställ)

Föreskrifter

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad:
Publicerad: