KASAM

KASAM – känsla av sammanhang (på engelska SOC – sense of coherence) är ett skattningsformulär baserat på den salutogena modellen framtagen av Aaron Antonovsky på 1990-talet.

Målgrupp: Vuxna och barn från 13 år

Typ av metod: Bedömningsmetod

Syfte

KASAM mäter känsla av sammanhang, alltså i vilken utsträckning man har en känsla av tillit till sin egna förmåga att möta motgångar, vilket kan kopplas till upplevt välbefinnande och hälsa.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

KASAM är ett skattningsformulär med 29 frågor, vilka skattas på en sju-gradig skala, men finns också som en kortversion med 13 frågor. Ju högre poäng desto högre känsla av sammanhang och upplevt välbefinnande.

KASAM mäter känsla av sammanhang utifrån tre delskalor:

  • Begriplighet – förståelsen för omvärlden som strukturerad och ordnad.
  • Hanterbarhet – upplevelsen av att ha resurser för att hantera olika händelser.
  • Meningsfullhet – känslan av engagemang och motivation för olika händelser.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

KASAM-29 kan ge 29-203 poäng totalt och KASAM-13 kan ge 13-91 poäng totalt, fördelat på de tre delskalorna. Totala poäng kan jämföras mot svenska normvärden.

Tidsåtgång

KASAM-29 tar 15-20 minuter att fylla i och KASAM 13 tar 10-15 minuter att fylla i.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

KASAM är gratis att använda för akademiska, icke-kommersiella syften. Tillstånd måste dock erhållas. Samtliga versioner och översättningar är upphovsrättsskyddade och får ej administreras i elektronisk form utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, Dr Avishai Antonovsky. Ansökan görs genom registrering via Society for Theory and Research on Salutogenesis (stars-society.org)

Krav på förkunskaper

Ingen behörighet krävs.

Krav på utbildning

Användande av KASAM förutsätter god kunskap om den salutogena modellen som ligger till grund för formuläret.

Kunskapsunderlag

KASAM är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Bokförlaget Natur och Kultur.
  • Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Eriksson, M., & Lindström, B. (2005). Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology & Community Health, 59, 460-466.
Publicerad: