Fallförebyggande insatser för äldre

Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet och även dödsfall. Fallförebyggande insatser kan riktas till enskilda äldre och till de personalgrupper som möter äldre i sitt arbete.

Målgrupp
Äldre personer med förhöjd risk att ramla på grund av sin ålder

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Äldre personer som på grund av sin ålder löper förhöjd risk för att falla.

Syfte

Att minska antalet fall och fallskador.

Innehåll och genomförande

Fallförebyggande insatser utgörs dels av åtgärder som riktar sig till personal som träffar äldre i sitt arbete, och dels av individanpassade åtgärder för enskilda äldre. Insatser till personal är exempelvis utbildning i fallriskbedömning och hur man minskar risker hemma hos de äldre. Det finns bedömningsmetoder att tillgå för fallriskbedömning av äldre i flera olika sammanhang, exempelvis inom primärvård, på sjukhus och i särskilda boenden.

Bedömningarna baseras bland annat på om personen:

 • har fallit tidigare
 • använder flera olika läkemedel
 • har problem med balansen av något skäl
 • har nedsatt muskelstyrka.

Även checklistor för bedömning av risker i hemmet har utvecklats. Där tittar man på faktorer som ökar fallrisken såväl inomhus som utomhus. Inomhus kan det till exempel handla om dålig framkomlighet, hala golv och avsaknad av stödjande handtag. Utomhus kan det handla om ojämnheter utanför entrén och avsaknad av halkskydd i trappan.

Bland de individanpassade insatserna för enskilda äldre finns exempelvis:

 • information om och hjälp till fysisk träning
 • höftskyddsbyxor, halkskydd
 • synkontroll och vidarehänvisning vid behov
 • hjälp med anskaffning och underhåll av tekniska hjälpmedel
 • hjälp med att minska risker i hemmiljön.

Multifaktoriella insatser involverar flera åtgärder. En del är multidisciplinära åtgärder som involverar flera yrkesgrupper.

Omfattning och intensitet

Varierar mellan insatser.

Utbildning och licens

Berörda yrkesgrupper är personal inom vård, omsorg och socialtjänst såsom sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och biståndshandläggare. Flera svenska verksamheter har tagit fram handledning för genomförande och dokumentation av sitt arbete för att förebygga fall.

Kunskap om insatsens effekter

För äldre med demenssjukdom i särskilt boende rekommenderas multifaktoriella (flera samtidiga) insatser mycket starkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har kommenterat en systematisk översikt som visar att fysisk träning minskar antalet fallhändelser med cirka 25 procent. Träningsprogram var effektiva oavsett om de levererades individuellt eller i grupp och oavsett om de leddes av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan utbildad personal. Det är dock en större effekt om programmen leds av hälso- och sjukvårdspersonal. Programmen var effektiva oavsett om personerna som deltog hade hög eller normal fallrisk och oavsett om de var yngre eller äldre än 75 år.

Emellertid finns det otillräcklig information från direkta jämförelser för att avgöra om det finns effektskillnader mellan olika typer av träning, träningsformer (individuellt eller i grupp) eller träningsdoser. SBU påpekar att översikten innefattar bara studier på äldre personer (medelålder 76 år) där en majoritet var hemmaboende, det vill säga inte bodde i särskilda boendeformer såsom äldreboende eller serviceboende. Det går därför inte att direkt applicera slutsatserna på andra grupper, till exempel på yngre eller mycket gamla personer, på personer som bor på äldreboende eller på personer med särskilda sjukdomar som stroke eller höftfraktur.

Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre (SBU.se)

Höftskyddsbyxor ingår i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Se sidan 46 och 47 i rapporten "Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos – Stöd för styrning och ledning 2021".

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Läs även bilagan "Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd?" (se sidan 38): Fallpreventivt arbete lönar sig för regioner och kommuner enligt ny rapport (nyhet 2022-05-31)

Höftskyddsbyxor är en åtgärd som inte kan minska risken för fall, men minska risken för fallrelaterade frakturer. Denna åtgärd bör användas med försiktighet, då felaktig användning istället kan öka fallrisken. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt gällande höftskyddsbyxor, men i vissa selektiva äldre patientgrupper med hög risk för fall i särskilt boende kan höftskyddsbyxor skydda mot frakturer. Det är viktigt att välja rätt hjälpmedel till rätt person och sådana val bör alltid utgå ifrån en individuell riskanalys.

Referenser

 • Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019(1). Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2
 • Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen, Räddningsverket. (2007). Systematiskt arbete för äldres säkerhet. Om fall, trafikolyckor och bränder. Stockholm: Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS), Socialstyrelsen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: