Ersta Vändpunktens barnprogram

Ersta Vändpunktens barnprogram riktar sig till barn som lever i familjer där någon är beroende av alkohol eller droger. Programmet startade 1989 och metoden hämtades från USA och Minnesotamodellens program Children are people too. Metoden anpassades till svenska förhållanden och har sedan dess utvecklats vidare utifrån Ersta Vändpunktens erfarenheter.

Målgrupp: Barn i familjer där någon är beroende av alkohol eller droger

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år och som lever med någon som har missbruks- eller beroendeproblem, men har också anpassats till andra typer av problem. Det används i kommunala stödgrupper för barn i familjer med bland annat psykisk ohälsa, familjevåld och skilsmässoproblem. Det finns en programversion för tonåringar som bygger på samma principer.

Syfte

Insatsen syftar till att ge kunskap, stöd och insikter som i framtiden kan hjälpa barnen att bryta ohälsosamma mönster, få ökad medvetenhet om sina egna behov och personliga gränser samt stärka självkänslan.

Innehåll och genomförande

De flesta barngruppsverksamheter som finns i Sverige i dag har sitt ursprung i Ersta Vändpunktens anhörigprogram. Programmen är i grunden pedagogiska och syftar till ökade kunskaper inom områdena:

  • alkohol, droger och kemiskt beroende
  • anhörigproblematik
  • självförståelse
  • personliga rättigheter och gränssättning.

Träffarna har en gemensam och igenkännbar struktur och handlar om olika teman. Exempel är ”det finns hopp”, känslor, försvar och gränser, alkoholism/kemiskt beroende samt risker och val. Arbetet genomförs med övningar, lekar och miniföreläsningar. En viktig del i programmen är att möta andra i samma situation och dela deras erfarenheter, att få veta att man inte är ensam och kunna identifiera sig med andra.

Omfattning och intensitet

Programmet löper över femton veckor med en sammankomst à 1,5 timmar per vecka. Vid träff nummer åtta och femton deltar också föräldrarna.

Utbildning och licens

Utbildningen vänder sig till professionella som är verksamma i pedagogiska och människovårdande yrken och som vill leda grupper för anhöriga till alkohol- och drogberoende personer. En eftergymnasial utbildning inom pedagogik eller vård krävs för att vara behörig till utbildningen som totalt omfattar fem dagar; tre teoridagar och två metoddagar. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Kunskap om insatsens effekter

SBU:s Upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie på frågan om vilka vetenskapliga studier som finns för programmet.

Ersta vändpunktens barnprogram (SBU.se)

Ersta vändpunktens barnprogram bygger på Minnesotamodellens program ”Children are people too” (CAP) som utvecklades för alkoholproblematik. SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie som svarar på frågan vilken sammanställd forskning finns på grupprogrammet.

CAP (children are people too), ett program för barn som är anhöriga till missbrukare (SBU.se)

SBU:s upplysningstjänst har identifierat en systematisk översikt av studier som har utvärderat effekten av selektiva preventionsprogram för barn och ungdomar till föräldrar med substansmissbruk.

Stödgrupper till barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk (SBU.se)

Programmet Children are people too (CAP) som har legat till grund för Ersta Vändpunktens barnprogram nämns i SBU:s systematiska översikt Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn från 2010 (sidan 337). SBU konstaterar att det saknas kontrollerade studier av CAP och graderar därför det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att man ska kunna göra en bedömning av insatsens effekter.

Referenser

  • Lerner, R., & Naiditch, B. (1985). Children are people too! Chemical abuse prevention programs. Support group training manual. Hawthorne, T, red. St Paul, Minnesota: Children Are People, Inc.
  • Lindstein, T. (1995). Vändpunkten: Att arbeta med barn till alkoholister. Stockholm: Förlagshuset Gothia.
  • Lindstein, T. (2008). Stödgruppsverksamhet för utsatta barn - ett nytt inslag i förebyggande socialt arbete. I Forinder, U., & Hagborg, E., red. Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB, p. 101–18.
Senast uppdaterad:
Publicerad: