DOK (Dokumentationssystem inom missbrukarvården)

DOK är ett system som bygger på halvstrukturerade intervjuer med klienten vid inskrivning, avstämning, utskrivning och vid uppföljning inom olika delar av missbrukarvården. DOK finns i två versioner, en för de enheter som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS-DOK) och en för behandlingsenheter med andra huvudmän (IKMDOK).

Målgrupp: Klienter i missbrukarvård

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Personer med alkohol- och drogmissbruk.

Syfte

DOK mäter faktorer med relevans för drogmissbruk och -beroende och är en strukturerad intervju som används vid inskrivning vid institution eller öppenvård samt för verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Strukturerad intervju med huvudsakligen fasta svarsalternativ. Frågeformulär med ca 90 frågor. Instrumentet innehåller 15 frågeområden (varav 12 livsområden, administrativa uppgifter, sociodemografisk information samt behandlingskontakt). Inom varje livsområde ställs förutom hur situationen ser ut, om klienten varit oroad för den under de senaste 30 dagarna, om klienten skulle vilja förändra något inom respektive livsområde, vad som i så fall är viktigast att förändra, om klienten kan göra förändringen själv samt om klienten behöver hjälp med att förändra situationen inom livsområdet.

De 12 livsområdena är: boende- och levnadsform, familj och umgänge, uppväxtmiljö, utbildning och försörjning, sysselsättning och fritid, drogrelaterad information, behandlingshistoria, fysisk hälsa, psykisk hälsa, kriminalitet, myndighets- och vårdkontakter samt öppna frågor om missbruket och förväntningar på kontakten. Formuläret avslutas med kommentarer från intervjuaren om tillförlitligheten i svaren och kontakten med klienten under intervjun.

Systemet består förutom formulär av en implementeringsorganisation med dataprogram, utbildning och kontinuerligt stöd. Formuläret utvecklades i samverkan med praktiskt verksamma behandlare i början av 1990-talet. Den granskade versionen är daterad 2004. Utbildning krävs och metoden har en årlig avgift för support och dataprogram.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Manualen innehåller tydliga instruktioner för hur skattningar/poängberäkning ska göras och vad som särskilt ska uppmärksammas.

Klientens svar genererar en textsammanställning i dataprogrammet som delges klienten. Den lokala enheten/verksamheten kan sammanställa statistik på samtliga ingående variabler.

Tidsåtgång

Intervjun tar cirka 40–50 minuter att genomföra i sin helhet.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Formulär och manualer finns att ladda ner från Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård (IKM)

Distributör i Sverige

Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård (IKM)

Krav på förkunskaper

Kunskap om missbruksproblem.

Krav på utbildning i metoden

Ja. Utbildning ges av Journal Digital.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Referenser

  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2007): Interbedömarreliabilitet – ett tillförlitligt mått på standardiserade intervjuer? En studie av DOK-intervjun. Nordisk Alkohol & Narkotikatidskrift, vol 24, 45-58.
  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2009) Strukturerade intervjuer inom missbruksvården – som en grund för kunskapsutveckling. Akademisk avhandling. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö universitet 2009.
  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2010) Structured interviews in drug free treatment – a validity study of the DOK interview. The International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, 31(1) pp. 17-34.
  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2010) Mellan förenkling och komplexitet – om strukturerade intervjuer och behandlingsresultat i missbruksvård. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift. Nr 3/10 Volume 27, 223-240.
  • Armelius et al. (2010) BiB 20101. Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.
  • Dahlberg, M. & Anderberg, M. (2008). Strukturerade intervjuer som underlag för utvärdering och forskning – några metodologiska aspekter. I Socialvetenskaplig tidskrift, 15(2), pp. 97-114.
  • Dahlberg, M. & Anderberg, M. (2008): Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård – en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK. Socialmedicinsk Tidskrift, 2, 174-183.
  • Jenner, H. & Segraeus, V. (2005): The Swedish DOC-System – An attempt to Combine Documentation and Self-Evaluation. European Addiction Research: 11:186-192.
Senast uppdaterad:
Publicerad: