UngDOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården)

UngDOK kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering på såväl individnivå, gruppnivå och verksamhetsnivå.

Målgrupp: Unga personer med missbruk och sociala problem

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

UngDOK är en bedömningsmetod för ungdomar med missbruksproblem och annan social problematik. Instrumentet har utvecklats av IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården), vid Linnéuniversitetet i samarbete med Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Syfte

UngDOK mäter faktorer som belyser den unges sociala livssituation samt om det föreligger missbruk eller utsatthet för våld.

Innehåll och genomförande

UngDOK är en semistrukturerad intervju som belyser den unges livssituation inom följande områden: Boende och försörjning, Sysselsättning, Alkohol, droger och tobak, Kriminalitet, Utsatt för våld, Familj och relationer, Fysisk hälsa samt Psykisk hälsa.

Varje livsområde innehåller ett antal slutna frågor och det finns också en del öppna följdfrågor som ger utrymme för den unge att ge en personlig beskrivning av sin situation. Frågorna är framtagna utifrån aktuell forskning kring risk- och skyddsfaktorer för ungdomar. I slutet av varje livsområde ställs frågor om vilka eventuella önskemål om förändring den unge har.

I samband med inmatningen av data från UngDOK-intervjun skapas en textsammanställning som kan användas vid återkopplingen till ungdomen och för planering av behandlingsinsatser tillsammans med den unge. Den lokala enheten/verksamheten kan sammanställa statistik på samtliga ingående variabler. Lokala anpassningar i form av egna frågor kan göras till olika verksamheter.

Omfattning och intensitet

Tidsåtgång

Antalet frågor i UngDOK uppgår till 80 stycken och intervjun tar cirka 45 minuter. Återkoppling ska alltid ske, i manualen ges anvisningar och tips på hur en återkoppling kan göras med syftet att göra ungdomen delaktig i bedömningen och i planeringen framåt.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Formulär och manualer finns att ladda ner från Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård (IKM) (lnu.se), Linnéuniversitetet. Distributör i Sverige.

IKM, Journal Digital. Deltagande verksamheter betalar en årlig avgift för dataprogram och support.

Krav på förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs.

Krav på utbildning i metoden

Utbildning är nödvändig och utbildningen ges av Journal Digital utifrån ett avtal med Linnéuniversitetet. Efter genomgången utbildning och en godkänd intervju blir man certifierad i metoden. Distansutbildning finns för medarbetare hos deltagande verksamheter.

Kunskapsunderlag

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande UngDOK: UngDOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården) i utredningar av unga personer med missbruk och sociala problem (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området för den specifika målgruppen. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Referenser

  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2014). Ungdomar med missbruksproblem – en deskriptiv studie av Mariamottagningarna Stockholm, Göteborg och Malmö. Socialmedicinsk tidskrift, 91(4), pp. 348-359.
  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2015). Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem. Socialmedicinsk tidskrift, 92(4), pp. 484-494.
  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2018). Experiences of victimization among adolescents with substance abuse disorders in Sweden. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 4(3), pp. 123-131.
  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2017). Psychometric properties of the UngDOK – a structured interview for adolescents with substance use problems. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 34(2), pp. 160-172.
  • Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2018). Gender differences among adolescents with substance abuse problems at Maria clinics in Sweden. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(1), pp. 24-38.
  • Anderberg, M., Dahlberg, M. & Hellberg, K. (2016). Ökad förekomst av ADHD bland ungdomar med missbruksproblem. Socialmedicinsk tidskrift, 95(1), pp. 70-84.
  • Ekberg, M., Fonseca, L., Anderberg, M. & Dahlberg, M. (2016). Ungdomar med missbruksproblem och deras uppfattning om skolproblem. Nordic Studies in Education, 36(4), pp. 266-278.
Senast uppdaterad:
Publicerad: