Cannabisprogram för ungdomar (CPU)

Cannabisprogram för ungdomar (CPU) utvecklades 2013, utifrån Haschavvänjningsprogrammet (HAP), och är en behandling för ungdomar och unga vuxna med cannabisanvändning samt deras familjer.

Målgrupp: CPU riktar sig till ungdomar och unga vuxna som använt cannabis samt till deras familjer

Typ av metod: Insats

Målgrupp

CPU riktar sig till ungdomar och unga vuxna som använt cannabis samt till deras familjer. CPU passar de ungdomar som är för unga för HAP alternativt har använt cannabis i mindre omfattning och därför inte bedöms vara i behov av HAP.

Syfte

Syftet med CPU är att ungdomar ska få stöd i att sluta med cannabisanvändning och få stöd till fortsatt drogfrihet, genom att ge kunskaper om de negativa effekterna av cannabis, öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.

Innehåll och genomförande

CPU är inte lika omfattande som HAP, men följer samma tre faser. Faserna består av:

  • Medicinsk fas vecka 1–2, med fokus på de medicinska effekterna av cannabis.
  • Psykologisk fas vecka 3–4, med fokus på hur ungdomens psykiska mående påverkas av cannabis.
  • Social fas vecka 5–6, med fokus på risksituationer och hur föräldrarna kan stötta ungdomen i drogfrihet. Till exempel läggs stor vikt vid helgplaneringar.

En uppföljning sker efter två till tre månader.

Innan start av CPU har ungdomen och hens föräldrar ett gemensamt informationssamtal med två behandlare. Efter detta får ungdomen den ena behandlaren och föräldrarna den andra. Båda behandlarna deltar dock under de familjesamtal som ingår i behandlingen. Det finns även en möjlighet för syskon att delta i behandlingen. Familjen har en viktig roll i CPU då programmet utgår från ett systemiskt tänkande där delaktighet från viktiga personer nära ungdomen är avgörande för behandlingens utfall.

En viktig del i CPU är också att ungdomen genom urinprover behöver påvisa drogfrihet, från både narkotika och alkohol, under programmet.

Omfattning och intensitet

CPU pågår under sex veckor där enskilda samtal med ungdomen, familjesamtal och föräldrasamtal varvas. Först genomförs ett introduktionssamtal, därefter följer två samtal per vecka, totalt 13 sessioner.

Utbildning och licens

För att arbeta med CPU förordas att man är behandlare, socialsekreterare eller vårdpersonal och arbetar med ungdomar eller unga vuxna som brukar cannabis.

Information om utbildning i CPU finns på Cannabisnätverket: Kurser och utbildningar (cannabisnatverket.se)

Kunskap om insatsens effekter

CPU vid behandling av missbruk eller beroende i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård.

Referenser

  • Petrell, B., Blomqvist, J. Lundqvist, T. (2005). Ut ur dimman, en uppföljning av Maria Ungdoms cannabisprogram. FoU-rapport, Stockholm.
  • Cannabisnätverket (2016). Manual till Cannabisprogram för Ungdomar (CPU) (hämtad 2022-03-18).
  • Cannabisnätverket (2015). Cannabisprogram för ungdomar (CPU) i praktiken En pilotstudie om genomförbarhet, problembild och förändringar under programtiden.
Senast uppdaterad:
Publicerad: