BSFT (Kort strategisk familjeterapi)

Brief Strategic Family Therapy (BSFT) är en manualbaserad metod för familjer med ungdomar som har missbruks- och beteendeproblem. Metoden är lik systemisk eller strukturell familjeterapi. Den utvecklades i USA och har praktiserats där sedan 1972.

Målgrupp: Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika eller har ett utåtagerande eller antisocialt beteende

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika eller har ett utåtagerande eller antisocialt beteende

Syfte

Mönster i familjens interaktion förändras, vilket leder till att tonåringens drogbruk och beteendeproblem minskar.

Innehåll och genomförande

Terapeuten iakttar familjens interaktion för att urskilja hur tonåringens problembeteenden upprätthålls av bland annat roller, regler, förväntningar, makthierarkier, emotionell närhet och distans, koalitioner och konflikthanteringsmetoder. Terapeuten motiverar också varje familjemedlem att fullfölja behandlingen. För att omstrukturera interaktionsmönster som bidrar till tonåringens problem uppmuntrar terapeuten familjemedlemmarna att bete sig på nya sätt.

Exempel på hur detta kan göras är att terapeuten:

  • omformulerar negativa uppfattningar och känslor till positiva; ilska kan till
  • exempel ses som ett uttryck för omsorg (omformulering)
  • ber en familjemedlem att formulera en outtalad konflikt (öppnar upp stängda system)
  • ber en familjemedlem att säga eller göra motsatsen till det förväntade (omsvängning)
  • uppmuntrar ökad närhet eller distans mellan familjemedlemmar (arbetar med gränser och allianser)
  • hindrar en tredje person från att gå i allians med någon av två som befinner sig i konflikt med varandra (avtriangulering).

Uppgifterna utförs först under terapisessionerna och sedan hemma. De nya interaktionsmönstren ska tillsammans med konstruktiva gamla mönster hjälpa familjen att hantera tonåringens problembeteenden.

Omfattning och intensitet

Terapin ges normalt en gång i veckan med 16 sessioner som en övre gräns, men manualen ger terapeuten stor frihet att bestämma vad som ska göras och hur länge.

Utbildning och licens

Certifiering ges efter utbildning vid Brief Strategic Family Therapy™ (BSFT™) Institute i Miami, USA. Utbildningen förutsätter grundläggande kliniska färdigheter och grundläggande utbildning i familjesystemsteori. Intresserade kan vända sig till bsft@stockholm.se. Kontaktingång i Sverige är Framtid Stockholm, via Funktion.SOF.bsft@stockholm.se

Kunskap om insatsens effekter

BSFT ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd "Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott" som ett exempel på strukturerad familjebehandling i öppenvård som bör användas. Rekommendationen gäller för barn 12–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

BSFT ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. I riktlinjerna anges att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem familjebehandling i form av BSFT (prioritet 4).  Avgörande för den lägre rekommendationen för BSFT än för andra åtgärder, är att insatsen har visat goda resultat på cannabis- och alkoholanvändande, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Referenser

  • Szapocznik, J., Hervis, O. & Schwartz, S. (2003). Kort strategisk familjeterapi för drogmissbrukande ungdomar. Therapy Manuals for Drug Addiction. National Institute on Drug Abuse (NIDA). U.S. Department of Health and Human Services. National Institute of Health. Bethesda, Maryland.
Senast uppdaterad:
Publicerad: