Alcohol-E

Alcohol-E är en anpassning av DUDIT-E. Skillnaden är att Alcohol-E handlar om alkohol istället för droger. Initiativet till Alcohol-E kom från rättspsykiatrin men formuläret har spridits till verksamheter inom socialtjänsten, landsting och kriminalvården.

Målgrupp
Personer med identifierade alkoholproblem

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Personer med identifierade alkoholproblem.

Syfte

Syftet är att göra en fördjupad utredning efter att ett problematiskt alkoholbruk har konstaterats.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Formuläret består av 52 frågor. Formuläret innehåller tre delskalor som kan summeras. Instrumentet har också en del där klienten skattar hur frekvent han eller hon konsumerar alkohol och vilken typ av alkohol som konsumeras.

Alcohol-E används precis som DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test). Poängen räknas på samma sätt.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Läs mer under DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test)

Tidsåtgång

Cirka 15–20 minuter för att fylla i hela formuläret.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Formulär (Alcohol Use Disorders Identification Test - E) kan laddas ner gratis från Stockholm läns landsting

Det går också att använda en webbaserad version på eScreen.se

Manualen för DUDIT-E OCH ALCOHOL-E - Samtala konstruktivt om droger och alkohol kan beställas från Gothia fortbildning

Krav på förkunskaper

Personal som använder instrumentet bör ha goda kunskaper om riskbruk, missbruk och beroende.

Krav på utbildning

Det krävs ingen formell utbildning för att använda instrumentet.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Senast uppdaterad:
Publicerad: