DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test – Extended)

Instrumentet DUDIT-E (extended) är utvecklat för att kunna vara utgångspunkt för ett fördjupat samtal om personens förhållningssätt till drogen samt vilken grad av motivation till förändring som personen har.

Målgrupp: Personer med identifierade narkotikaproblem

Typ av metod: Bedömningsmetod

Instrumentet kan användas i början av en kontakt som en del av utredningen om narkotikaproblematiken eller flera gånger under en sammanhängande behandlingsperiod som ett specifikt behandlingsinslag. Det kan också användas som hjälp vid utvärdering av förändringar i beteende och motivation, avseende problematiskt drogbruk.

Målgrupp

Personer med identifierade narkotikaproblem.

Syfte

Göra en kort fördjupad utredning av drogbruket och dess mönster.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Självskattningsinstrumentet som finns i både papper-och-penna-version och som webbenkät består av fyra delar:

  • DUDIT-Ed innehåller 10 drogkategorier där man med hjälp av sex svarsalternativ (olika tidsperioder) fyller i hur ofta man använder den aktuella drogen.
  • DUDIT-Ep innehåller 17 frågor om positiva konsekvenser av drogbruket.
  • DUDIT-En innehåller 17 frågor om negativa konsekvenser av drogbru-ket.
  • DUDIT-Et innehåller 10 frågor om hur motiverad man är att förändra sin droganvändning.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

DUDIT-Ed

Svaren för varje drogtyp värderas som 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. Det finns fyra alternativ för att sammafatta drogdelen beroende på om man exempelvis vill göra en individuell bedömning eller jämföra droganvändning i större grupper. Under denna del sker också en riskbedömning för återfall.

DUDIT-Ep

Svaren för varje påstående värderas som 0, 1, 2, 3 eller 4. Po-ängtalen för alla påståenden räknas samman. Maximalt poängtal är 68. En fördjupad analys görs där påståendena sorteras in i fyra teman som kan behandlas var och en för sig. Dessa underlättar för samtal om specifika livsteman där personen behöver hitta alternativ till droger för att på ett bättre sätt ta hand om sig själv.

DUDIT-En

Svaren för varje påstående värderas som 0, 1, 2, 3 eller 4. Maximalt poängtal är 68. En fördjupad analys görs där faktorerna påståendena sorteras in i fyra teman som kan behandlas var och en för sig. Dessa underlättar för samtal om specifika livsteman där personen upplever någon särskild aspekt av livet som är särskilt negativt påverkad genom drogbruket.

DUDIT-Et

Svaren för varje fråga värderas som 0, 1 eller 2. Höga svarssummor på vissa indikerar insikt om att drogbruket är ett problem som bör åtgärdas. För att summera poäng på DUDIT-Et utesluts frågorna 6 och 7, och poängen på frågorna 1 och 10 reverseras. Se bilaga till manualen för en enkel mall.
I manualen finns olika praktiska exempel på hur ett återkopplingssamtal går till.

Tidsåtgång

Cirka 15–20 minuter för att fylla i hela formuläret.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Formulär (laddas ner gratis): DUDIT-E Drug Use Disorders Identification Test (slso.sll.se)

Det går också att använda en webbaserad version på eScreen.se

Manual för DUDIT-E och Alcohol-E: DUDIT-E och ALCOHOL-E – Samtala konstruktivt om droger och alkohol (gothiakompetens.se)

Krav på förkunskaper

Personal som använder instrumentet bör ha goda kunskaper om riskbruk, missbruk och beroende.

Krav på utbildning

Det krävs ingen formell utbildning för att använda instrumentet.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Senast uppdaterad:
Publicerad: