Gemensamma informationsmängder för socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation och ett användarstöd för dokumentation inom socialtjänst. Informationsspecifikationen beskriver den gemensamma information som dokumenteras och hanteras inom socialtjänstens alla olika områden. Syftet är att stödja utvecklingen av strukturerad dokumentation och enhetlig informationshantering inom socialtjänsten.

Specifikationen har utgått från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Arbetet med specifikationen är en av aktiviteterna i genomförandeplan 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025.

Informationsspecifikation och användarstöd

Informationsspecifikationen som vi har tagit fram är generell för alla socialtjänstens verksamhetsområden. Informationsspecifikationen pekar på klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). Vi har även kopplat härledning som knyter ihop modellerna i informationsspecifikationen och de stöd för dokumentation som process, begrepp och information baseras på mot begreppsmodellerna. Tillhörande användarstöd ger en fördjupad information om vad en informationsspecifikation är och hur specifikationen kan läsas och användas av olika roller.

 

Publicerad: