Egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek.

Rekommendationen gäller från och med den 1 mars 2023 och omfattar patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid.

Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att trygga patienters tillgång till läkemedel och förbrukningsartiklar. Rekommendationen är framtagen utifrån gällande regelverk om läkemedelsförmåner och innebär därför ingen förändring i regelverket. Det har även tidigare varit möjligt att skapa sig den egenberedskap som Socialstyrelsen nu rekommenderar.

Vad innebär det för förskrivare och apotek?

Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare.

I vissa fall kan det vara svårt att skapa en hel månads egenberedskap. Produkten kan vara restanmäld eller svår att lagra hemma, till exempel om den är skrymmande, en kylvara eller brandfarlig. I det fallet är det bättre att sträva efter en så god beredskap som möjligt än ingen alls.

Patienter som omfattas av rekommendationen

Rekommendationen gäller patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd, receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar. Det innebär att rekommendationen gäller för den som under en längre tid behandlas med samma receptbelagda läkemedel i samma dos.

Undantag från rekommendationen

 • Receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar.
 • Läkemedel som skrivs ut för en kortare tids behandling.
 • Läkemedel eller dosering som är under utprovning och kan komma att ändras.
 • Läkemedel med expeditionsintervall, det vill säga recept som av medicinska skäl är skrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.
 • Dosdispenserade läkemedel. Patienter med dosdispenserade läkemedel kan även behöva förskrivna förbrukningsartiklar. Om de används för stadigvarande bruk gäller rekommendationen.
 • Livsmedel som förskrivs på recept.

Information och material till patienter

På denna sida finns information riktad till patienter som beskriver rekommendationen, vem som omfattas och några enkla steg för att skapa beredskap av medicin för en månad hemma. Det finns också frågor och svar, filmer och informationsblad som kan användas i mötet med patienter och skrivas ut.

Frågor och svar

Frågor och svar om rekommendation för egenberedskap av receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar.

Vilka patienter berörs av rekommendationen?

Rekommendationen gäller för patienter som stadigvarande behandlas med receptbelagda läkemedel. Till exempel läkemedel som används vid blodtrycksförhöjning, hjärtåkomma, diabetes eller annat.

Rekommendationen gäller även för patienter som använder förskrivna förbrukningsartiklar för stadigvarande bruk. Till exempel stomibandage, utrustning för kontroll av blodsockret eller annat.

Vilka patienter berörs inte av rekommendationen?

Rekommendationen gäller inte:

 • För patienter som behandlas med receptbelagda läkemedel under en kortare period eller om dosen kan komma att ändras (till exempel på grund av dosinställning eller utprovning).
 • Om det finns en gräns i förskrivningen (begränsat expedieringsintervall) som gör att det inte går att följa rekommendationen.
 • För patienter som tar läkemedel under enstaka dagar eller veckor.
 • Receptfria läkemedel och ej förskrivna förbrukningsartiklar.
 • För patienter som får dosdispenserade läkemedel. Om patienten även har receptbelagda läkemedel som inte kan dosdispenseras, eller förskrivna förbrukningsartiklar, gäller rekommendationen för dessa.
 • Livsmedel för särskilda medicinska ändamål. I de fall hållbarheten på livsmedlen tillåter finns det dock ingenting som hindrar patienten från att skapa en egenberedskap motsvarande en månads förbrukning även för dessa produkter.

Hur bygger man upp en månads egenberedskap?

Genom att patienten hämtar ut receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar en månad innan varorna tar slut. Då finns det alltid en månads förbrukning hemma i beredskap.

Det räcker med att hämta ut läkemedel och förbrukningsartiklar en månad tidigare en gång för att skapa en månads beredskap. Sedan kan varorna hämtas ut med avsett intervall, till exempel tre månader, vilket då innebär att det alltid kommer att finnas minst en månads förbrukning i hemmet.

Det är viktigt att alltid använda de äldsta läkemedlen först.

Räcker det med en månads egenberedskap?

Rekommendationen är att det räcker att ha egen beredskap för en månad när det gäller receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar. Om mängden läkemedel hemma är större ökar risken för att läkemedlen blir gamla, behöver kasseras eller inte kan användas om behandlingen ändras. När patienten precis har hämtat ut kommer hen ha mer än en månads förbrukning hemma.

För att läkemedlen ska räcka till alla som behöver dem är det viktigt att man inte hämtar ut mer än rekommendationen.

Vad gäller för förbrukningsartiklar som är skrymmande eller svåra att förvara hemma?

Om det finns begränsningar hos produkten som gör den svår att lagra hemma behöver patienten hantera rekommendationen utifrån förutsättningarna.

Kanske går det att ha en egenberedskap på ett par veckor snarare än en månad. Det är bättre att ha en viss egenberedskap än ingen alls.

Behöver recepten förskrivas så att det går att hämta ut större mängd?

Nej, den medicinska bedömningen gäller på oförändrat sätt, när det gäller förskrivning, mängd och intervall.

Påverkas patientens högkostnadsskydd av rekommendationen?

Nej, ingenting förändras i regelverket kring receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar. När två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan det senaste uttaget inom högkostnadsskyddet, kan ett nytt uttag göras.

Mängden som kan hämtas ut styrs fortfarande via förskrivningen och det är samma gräns för maximal förskrivning för uttag inom högkostnadsskyddet.

Mer information: Så fungerar högkostnadsskyddet - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Kan läkemedel alltid hämtas ut en månad i förväg?

Om receptet gäller för mer än ett uttag av läkemedel, som räcker i 90 dagar (tre månader), går det att hämta ut igen inom högkostnadsskyddet efter två månader, det vill säga en månad innan det förra uttaget tar slut.

Om receptet gäller läkemedel för kortare perioder, till exempel en månad i taget, ska två tredjedelar av förbrukningstiden ha gått innan ett nytt uttag kan göras.

Innebär det en extra kostnad att skapa den rekommenderade egenberedskapen?

Att upprätta egenberedskap motsvarande en månads förbrukning kan innebära att utgiften kommer tidigare då läkemedel och förbrukningsartiklar hämtas ut en månad innan de tagit slut hemma.

Högkostnadsskyddet gäller som vanligt och sätter en gräns för hur mycket läkemedel och förbrukningsartiklar får kosta under ett år.

Vad händer om det är brist på ett läkemedel eller en förbrukningsartikel?

Om det inte är möjligt att hämta ut i så god tid som rekommenderas, kan man istället hämta ut det tidigare vid nästa tillfälle och på så sätt skapa den beredskap som rekommenderas.

Vad händer om man inte följer rekommendationen?

Att i god tid hämta ut de läkemedel och förbrukningsartiklar man stadigvarande behöver är en rekommendation och därmed inte tvingande. Det förekommer att vissa läkemedel eller förbrukningsartiklar inte alltid finns tillgängliga på apotek utan går att hämta ut först senare.

Om patienten har förbrukning för en månad hemma minskar risken för att bli utan läkemedel eller förbrukningsartiklar som patienten behöver för sin behandling.

Finns det patientsäkerhetsrisker med egenberedskap?

Nej, rekommendationen bedöms inte medföra några särskilda patientsäkerhetsrisker för de patienter som rekommendationen omfattar. Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga samt mängd och förskrivning görs som tidigare.

Varför rekommenderas en månads egenberedskap?

Målet är att minska risken för att patientens behandling måste avbrytas om det blir en tillfällig störning eller brist. Risken för en ökad belastning på hälso- och sjukvård och apotek minskar också.

Rekommendationen är en del i samhällets arbete med att trygga allas tillgång till läkemedel och förbrukningsartiklar. Utöver rekommendationen om egenberedskap genomför staten andra åtgärder för att på olika sätt trygga landets beredskap inför oförutsedda händelser och kriser.

Varför rekommenderas en månads egenberedskap när det är brist på flera läkemedel och förbrukningsartiklar?

Om fler har en egen beredskap hemma kommer efterfrågan i en krissituation att minska. Då minskar även patientens behov av kontakt med apotek och hälso- och sjukvård.

Rekommendationen gäller på lång sikt, och det är viktigt att försörjningsberedskapen stärks för att vi alla i samhället ska vara bättre förberedda inför eventuella framtida bristsituationer.

Är det brist på läkemedel och förbrukningsartiklar i Sverige?

Problemet med brist på vissa läkemedel är internationellt och har ökat. Det finns ingen generell brist på receptbelagda läkemedel eller förbrukningsartiklar i Sverige. Ibland uppstår dock brister. I dessa fall är det bra att ha byggt upp en egenberedskap motsvarande en månads förbrukning. Det minskar sårbarheten vid bristsituationer.

Hos läkemedelsverket kan du läsa mer om vilka läkemedel som är restanmälda och eventuella alternativ. Där finns också information om när läkemedelsbrist kan uppstå och hur länge den förväntas pågå.

Information om ett visst apotek har det läkemedel som står på receptet finns hos Fass.

Hur kan egenberedskapen minska läkemedelsbristen och stärka försörjningsberedskapen?

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser och i värsta fall krig. Denna förmåga måste byggas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag, frivilliga organisationer och invånare. Vi behöver alla ta ansvar för att stärka Sveriges beredskap.

Mer om beredskapsarbetet i Sverige hos MSB – Det svenska civila beredskapssystemet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: