En personcentrerad tvångsvård – är det möjligt?

Webbinarium

7 mar - 2024
13:00 - 15:30
Välkommen till ett webbinarium där vi fokuserar på hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan förebygga behov av tvångsvård, men också hur tvångsvården kan bli mer personcentrerad. Vilka krav ställer det på hur vård och omsorg organiseras, personalens arbetssätt, ledning och beslutsfattare?

I god och nära vård och omsorg behöver personcentrering genomsyra allt arbete, på alla nivåer i verksamheten. För personer med svåra psykiatriska tillstånd kan tvångsvård ibland behövas för att undvika skada. Detta kräver etiska avvägningar. 

Målet med webbinariet är att du som arbetar med personer med svåra psykiatriska tillstånd ska få kunskap, insikter och inspiration att fortsätta utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg.

Webbinariet arrangeras av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Målgrupp

Vård- och omsorgspersonal, chefer och beslutsfattare på olika nivåer i verksamheter som möter personer med psykiatriska tillstånd 

Anmälan

Anmälan är inte längre nödvändig. Välkommen till webbinariet, som sänds via den här länken:

Webbinarium: En personcentrerad tvångsvård – är det möjligt? 

Kontakt

Har du frågor om webbinariet?

Kontakta Louise Kimby: louise.kimby@socialstyrelsen.se 

Program 

13.00 Inledning

 • Louise Kimby, Socialstyrelsen
 • Alinda Blomkvist, Socialstyrelsen
 • Zophia Mellgren, SKR
 • Kristina Videla, SKR

SKR och Socialstyrelsen arbetar för att utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg för personer med svåra psykiatriska tillstånd. Vad görs och hur kan dagens webbinarium bidra? 

13.10 Reflektioner kring personcentrering och tvång utifrån den egna erfarenheten

 • Jenny Wetterling, sjuksköterska och Hjärnkollambassadör
 • Agneta Persson, samordnare NSPH Västra Götaland och Hjärnkollambassadör

Båda med erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård.

Tvångsvård innebär ett etiskt dilemma där skyldigheten att skydda och tillhandahålla nödvändig vård ställs mot risken att kränka rättigheter och autonomi. Hur kan en personcentrerad tvångsvård utvecklas och vad kan det betyda för den som vårdas?

13.30 Delat beslutsfattande – en metod som kan öka delaktighet i tvångsvården och minska framtida behov av tvång

 • Tove Janarv, specialistläkare i psykiatri som forskar på delat beslutsfattande i psykiatrisk heldygnsvård

Ett strukturerat arbete utifrån metoden delat beslutsfattande är ett sätt för vården och omsorgen att leva upp till lagstiftning om information, delaktighet, samtycke och individuell planering. Vad innebär det att arbeta med delat beslutsfattande i tvångsvården och hur kan metoden minska behovet av tvång?

13.50–14.00 PAUS

14.00 Hur kan personer som tvångsvårdats och erfarit tvångsåtgärder återfå förtroendet för vård och omsorg? 

 • Helene Edebalk, sektionsledare på psykiatriska intensivvårdsavdelningen, Halmstad

När tvångs- och begränsningsåtgärder används i heldygnsvården kan förtroendet och relationen till vård och omsorg påverkas negativt. Hur kan uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd hjälpa personen att bearbeta upplevelsen? Hur kan vård och omsorg skapa ett bättre samarbete med och relation till personer som tvångsvårdats? 

14.20 Utmaningar vid övergång från tvångs- till öppenvård för personer med komplex problematik

 • Jürgen Degner, socionom, fil. dr. i socialt arbete och verksamhetsutvecklare Örebro Kommun

När personer som tvångsvårdats i psykiatrisk heldygnsvård ska skrivas ut till ett kommunalt boende uppstår utmaningar. Hur kan övergången planeras och förberedas för att forma en inkluderande och terapeutisk helhet? Hur kan tvångs- och begränsningsåtgärder minska genom förändrad kultur och ökad kompetens hos personalen?

14.40 Brukarspecialistfunktioner som en del av en personcentrerad tvångsvård

 • Mikaela Javinger, specialpedagog och tidigare Peer support på FACT teamet i Skåne

Brukarspecialistfunktioner som till exempel Peer support använder sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa för att stödja personer i deras återhämtningsprocess. Hur bidrar funktionen till lärande för såväl kollegor som patienter eller brukare? Hur kan en Peer support stödja personer som tvångsvårdas och bidra till en mer personcentrerad tvångsvård? 

15.00–15.30

Avslutande panelsamtal

 • Jürgen Degner
 • Tove Janarv
 • Jenny Wetterling
 • Agneta Persson

Hur skapar vi en personcentrerad tvångsvård? Hur minskar vi behovet av tvångs- och begränsningsåtgärder i vård och omsorg? Vad krävs av organisationen och av personalen?