Stöd för samtal om tobak

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak.

All rökning är förenad med hälsorisker. Rökning orsakar till exempel sjukdomar i hjärta, kärl och lungor och flera olika typer av cancer. Minst hälften av dem som rökt länge dör i förtid och rökning förkortar livet med i genomsnitt tio år.

Snusning leder på kort sikt till ökad puls, förhöjt blodtryck och stresspåslag. På lång sikt har snusning visats öka risken för vissa typer av cancer, övervikt och typ 2-diabetes. Man ser också en ökad dödlighet i hjärtinfarkt och stroke, samt ökad totalmortalitet hos snusare.

Rekommendationer vid tobaksbruk

Till patienter som röker bör hälso- och sjukvården erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal. Kvalificerat rådgivande samtalet har bäst förutsättningar att ge önskad effekt men rådgivande samtal och enkla råd kan också hjälpa patienter att sluta röka. Ibland behöver patienter utöver samtal även nikotinersättning eller läkemedel för att lyckas sluta röka.

Med rökning avses dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. För gravida, ammande och personer som ska opereras inkluderas även mer sporadisk rökning, och för dessa grupper finns särskilda rekommendationer.

Till patienter som snusar kan hälso- och sjukvården erbjuda ett rådgivande samtal. Ibland behöver patienter utöver samtal även tillägg av läkemedel för att sluta snusa.

Verktyg och stöd i patientarbetet

Filmer Enkla råd om tobak

De två filmerna visar hur råd om att sluta använda tobak kan förmedlas till patienter utifrån två olika scenarios – ett där patienten vill sluta röka och ett där patienten inte vill sluta röka. Filmerna riktar sig främst till personal i hälso- och sjukvården och kan användas i informations- och utbildningssammanhang.

Filmerna Kvalificerat rådgivande samtal om rökning

Filmen är ett exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta med stöd till rökavvänjning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Filmen är i tre delar och illustrerar ett kvalificerat rådgivande samtal om tobak. Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson som har tagit fram och medverkar på filmerna har arbetat länge med bland annat tobaksavvänjning och motiverande samtal. Filmerna är tidigare publicerade av Natur & Kultur. Socialstyrelsen hoppas att filmerna på detta sätt blir tillgängliga för fler och att de kommer till nytta som underlag för diskussion och reflektion på arbetsplatser och vid utbildningsträffar.

Att läsa

Enkla råd om tobak

En guide som beskriver enkla råd om tobak i fem steg och ger exempel på åtgärder.

Lättlästa frågor om levnadsvanor 

Frågorna (kryssalternativ) kan användas till patienter som har olika svårigheter att läsa och kan ställas vid mötet eller lämnas till patienten att fylla i själv.

Senast uppdaterad:
Publicerad: