Lekplats framför bostadshus. Det är sommar och soligt.

Ökad reglering av skyddade boenden – meddelandeblad klart

Publicerad:
Den 1 april träder ny lagstiftning för skyddade boenden i kraft. Förbättrat skydd och stöd för de boende är målet, därför ställs krav på kvalitet och säkerhet. Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som beskriver lagändringarna. Det vänder sig till socialtjänsten och dem som bedriver skyddade boenden. Föreskrifter och allmänna råd kommer under våren 2025.

Vad innebär den nya lagstiftningen?

 • Skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Det har det inte varit förut.
 • Barn ska bedömas och beviljas insatsen individuellt när de följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Meddelandeblad om de nya bestämmelserna

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som beskriver lagändringarna. Det riktar sig bland annat till landets socialtjänster och till dem som bedriver skyddade boenden.

– Meddelandebladet beskriver vilka konsekvenser lagändringarna kan få för socialtjänsterna och för dem som bedriver skyddade boenden. Vi ska längre fram uppdatera handböcker och revidera andra föreskrifter som berörs av lagändringarna, säger Johanna Nilsson, jurist på Socialstyrelsen.

Läs meddelandebladet från Socialstyrelsen här

Krav på tillstånd från IVO införs

Från den 1 april 2024 införs krav på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för dem som driver skyddat boende.  

 • Privata aktörer som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende, till exempel stiftelser, föreningar och bolag, behöver ansöka om tillstånd från IVO.
 • Den som redan bedriver verksamhet måste göra en ansökan om tillstånd hos IVO senast den 1 augusti 2024 för att få fortsätta bedriva verksamheten i väntan på beslut från IVO.
 • Kommuner och regioner som bedriver sådan verksamhet ska anmäla detta till IVO.

Mer hos IVO om tillstånd för skyddat boende

– Det är en relativt stor förändring som sker och flera lagar ändras. Tillsammans ska lagändringarna förbättra skyddet och stödet för de som behöver skyddat boende till följd av hot, våld eller andra övergrepp, säger Johanna Nilsson, jurist på Socialstyrelsen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2024.

Socialstyrelsen kommer med föreskrifter 2025

Lagstiftningen ställer krav om säkerhet och kvalitet på skyddade boenden. Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter och allmänna råd som preciserar dessa krav.

– Arbetet med att ta fram föreskrifter och allmänna råd är en omfattande process. Därför dröjer det innan de förväntas träda i kraft, säger Johanna Nilsson.

Ett förslag skickas på remiss till berörda aktörer under hösten 2024. Föreskrifterna beräknas träda i kraft våren 2025.

Tillståndsansökan kan alltså komma att prövas av IVO från och med den 1 april 2024, det vill säga innan Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd blir klara.

– Socialstyrelsen och IVO kommer att ha regelbundna möten under året med anledning av detta. Vi förstår att detta inte är optimalt för verksamheterna ute i landet, säger Johanna Nilsson.

Så går det till: Ta fram föreskrifter om skyddade boenden

Tidsangivelserna i de olika stegen är i vissa fall ungefärliga och kan komma att ändras.

 1. Regeringen beslutar den 31 oktober 2023 om propositionen "Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" och överlämnar propositionen till riksdagen.
 2. Socialstyrelsen påbörjar arbetet med att ta fram föreskrifter och allmänna råd. En intern arbetsgrupp bildas med sakkunniga från flera avdelningar.
 3. Arbetsgruppen träffar under våren 2024 andra aktörer/intressenter och gör studiebesök hos skyddade bonden. Syftet är att få in underlag till föreskriftsarbetet och att ge aktörerna möjlighet att vara delaktiga i att ta fram och formulera vilka behov och problem som finns, samt hur dessa kan och bör lösas.
 4. Riksdagen fattar beslut om propositionen den 15 februari 2024.
 5. Socialstyrelsen tar fram ett utkast till föreskrifter och en tillhörande konsekvensutredning.
 6. Utkast och konsekvensutredning skickas på extern remiss till berörda aktörer under hösten 2024. Remisstiden är minst sex veckor.
 7. Socialstyrelsen beaktar synpunkter som kommer in och skriver ett reviderat förslag till föreskrifter.
 8. Socialstyrelsens generaldirektör beslutar om föreskrifterna i början av 2025.
 9. Föreskrifterna planeras träda i kraft våren 2025.

Ta del av propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (2023/24:31) på regeringens webbplats 

Detta är skyddat boende

 • Skyddat boende är ofta ett viktigt steg för våldsutsatta kvinnor och barn att komma bort från sina förövare.
 • Det är en tillfällig insats som i första hand ska ge ett tryggt boende vid hot, våld eller andra övergrepp.
 • Boendet underlättar övergången till ett självständigt, tryggt liv med stadigvarande boende.
 • Insatsen skyddat boende består av en kombination av boende och individanpassat stöd, till exempel samtalsstöd och hjälp i kontakten med myndigheter.
 • Många skyddade boenden har både ett kollektivt boende och friliggande lägenheter.

Hur många skyddade boende finns det?

2019 fanns det ungefär 280 skyddade boenden i Sverige. 9 av 10 boenden har högst 20 platser. 92 procent tar emot barn.

Hur många tas emot hos skyddade boenden?

6 500 vuxna och 6 200 barn bodde minst en natt i skyddat boende från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019.

Hur drivs skyddade boenden?

54 procent drivs ideellt, ofta av kvinnojourer. 37 procent drivs i privat regi och 9 procent i kommunal regi.

Stöd kring upphandling av skyddat boende

Upphandlingsmyndigheten har nyligen fått i uppdrag att ge stöd till kommuner och idéburna aktörer när det gäller upphandling av skyddat boende.

Just nu pågår arbete med att ta fram en vägledning. Det blir även utbildnings- och rådgivningsinsatser till kommuner och idéburna aktörer.

Syftet med arbetet är att underlätta när kommunerna upphandlar tjänsten skyddat boende.

Uppdraget ska vara klart i mars 2025.

Om upphandling av skyddade boenden hos Upphandlingsmyndigheten