Skuggor av två personer, en röker.

Nu växlar vi upp arbetet som fokuserar på personer som utövar våld i nära relation

Publicerad:
Just nu pågår flera arbeten på Socialstyrelsen inom området våld i nära relation. Ansvarig för samordningen av kunskapsutveckling för arbete med våldsutövare är Jenny Rangmar, som för närvarande deltar på FN-mötet, CSW (Commission on the Status of Women), i New York. Rangmar ingår i Sveriges officiella delegation och bidrar som sakkunnig om personer som utövar våld mot närstående.

- Den kunskap som finns kring våldsutövande, och hur man kan få dem som utövar våld mot närstående att sluta göra det, ger inte alltid entydiga svar. Det ska bli särskilt värdefullt att träffa representanter från alla FN:s medlemsstater och diskutera hur de ser på behandling av våldsutövare, säger Jenny Rangmar.

Våldet ska upphöra

Socialstyrelsen är nationell samordnare av kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete för personer som utövar våld mot närstående. Målet med arbetet är att våldet ska upphöra och att insatser till våldsutövare utgår från ett helhetsperspektiv och samordnas mellan flera aktörer, såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, polis och kriminalvård.

För att förebygga och motverka våld i nära relationer är insatser riktade till våldsutövare viktiga. Insatserna måste ta hänsyn till säkerheten för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våldet. Målet med insatserna är att våldsutövaren ska ändra sitt beteende och att våldet ska upphöra. Detta arbetet sker alltså parallellt med alla insatser för att skydda och ge stöd till våldsutsatta.

Fokus på våldsutövarens egna ansvar

- Det är verkligen jätteviktigt att alla närstående som utsätts för våld får skydd, hjälp och stöd. Men för att även arbeta med orsaken till deras lidande behöver insatser rikta sig till de som utövar våldet för att det ska upphöra. Fokus i arbetet i Socialstyrelsens våldsutövarsamordning läggs därför på våldsutövarens eget ansvar att förändra sitt beteende.

Det finns behov av kunskapsstöd bland professionella i hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst i arbetet med att identifiera våldsutövare, bedöma risk för återfall i våldsutövande och att få dem att förändra sitt beteende. Här kommer Socialstyrelsens uppdrag som nationell samordnare av kunskapsutvecklingen inom området in.

- Det primära fokuset för våldsutövarsamordningen är kunskapsutveckling. Och det som avses är att vi behöver utveckla och utvärdera metoder för att identifiera, bedöma risk för återfall och behandla personer som utövar våld mot närstående.

Socialstyrelsen samordnar kunskap och stöd

Socialstyrelsen har redan tidigare identifierat ett antal behandlingsmetoder som används internationellt, och de har ett visst vetenskapligt stöd. På några platser i Sverige används andra behandlingsmetoder, som inte har vetenskapligt stöd, men som har flera likheter med de som har det.
- Många kommuner och regioner efterfrågar tillgänglig samordnad kunskap och stöd för att de ska kunna arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap. Målet med Socialstyrelsens våldsutövarsamordning är att vi ska bistå dem med det.

På gång i våldsutövarsamordningen 2024-2025

Det är mycket som sker inom området som fokuserar på personer som utövar våld i nära relation.

  • Under 2024 presenterar Socialstyrelsen en nationell kartläggning av verksamheter som arbetar med insatser för våldsutövare.
  • Socialstyrelsen har satt ihop en referensgrupp bestående av representanter från myndigheter och professionella från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Under våren kommer vi tillsammans genomföra en tjänstedesign, som är en slags kvalitativ kartläggning av vilka hjälp och stöd som finns för våldsutövare. I arbetet med kartläggningen identifierar vi även kunskapsluckor och behov av kunskapsutveckling.
  • Pågående arbete i våldsutövarsamordningens forskarnätverk bestående av forskare från kommunala FoU-enheter, högskolor och universitet. Den här gruppens främsta uppgifter är att identifiera kunskapsluckor och behov av kunskapsutveckling.
  • Utifrån en litteraturöversikt inleder vi ett arbete med att ta fram behandlingskomponenter för makt och kontrollvåld.
  • Vi samarbetar med Kriminalvården i arbetet med att implementera behandlingsprogrammet Predov (Preventing domestic violence) i kommuner. Socialstyrelsen har i uppdrag att utvärdera insatsen.
  • 2023 tog Socialstyrelsen över stödlinjen Välj att sluta från Länsstyrelsen Stockholm och under 2024 ska vi implementera en chattfunktion kopplad till den. Välj att sluta är en nationell stödlinje för personer som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot sina närstående.

Korta fakta om Socialstyrelsens våldsutövarsamordning

Socialstyrelsen är nationell samordnare av kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete för personer som utövar våld mot närstående.

Målet med arbetet är att våldet ska upphöra och att insatser till våldsutövare utgår från ett helhetsperspektiv och samordnas mellan flera aktörer, såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, polis och kriminalvård.

Fokus i arbetet är våldsutövarens eget ansvar att förändra sitt beteende. Det är alltid av yttersta vikt att de närståendes, inklusive barns, skydd och säkerhet har hög prioritet.